Przejdź do stopki

Ogłoszenia o sprzedaży i dzierżawie nieruchomości

Treść

BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI

Urząd Miejski, Rynek 33

63-910 Miejska Górka

urzad@miejska-gorka.pl

OGŁASZA

USTNY  PRZETARG  NIEOGRANICZONY  NA  SPRZEDAŻ

prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonych w Dłoni zapisanej w Księdze Wieczystej nr : KW – PO1R/00031243/6 na rzecz Gminy Miejska Górka

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

(nr działki)

Powierzchnia

Nieruchomości (ha)

Cena wywoławcza (zł)

Wadium (zł)

1.

121/7

(IIIa)

0,0861

32.500,00

3.250,00

 

121/8

(IIIa)

0,0846

28.700,00

2.870,00

 

121/11 i 122/2

(IIIa i Ps)

0,0725 ha

27.400,00

2.740,00

 

Ww. kwota podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokośc 23% na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  od towarów i usług ( tj Dz. U. z 2020r. poz. 106 ).

Nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową, zgodnie z Decyzją nr 83/2011 o warunkach zabudowy z 14.11.2011r. wydaną przez Burmistrza Miejskiej Górki. Posiadają dostęp do utwardzonej drogi publicznej oraz możliwość podłączenia do sieci energetycznej i wodociągowej. Przez działke o nr ewid. Gruntu 121/7 przebiega linia energetyczna.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 12.03.2021r. o godzinie 10-ej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce  (sala narad) – dla każdej działki oddzielnie.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne po wpłaceniu wadium w terminie do dnia 08.03.2021r. na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w BS Wschowa /o Miejska Górka nr 92 8669 0001 0023 0319 2000 0013 -

Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę , do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.

Cena nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium , płatna będzie najpóżniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy notarialnej.

Bliższych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce , pokój nr 17 lub telefonicznie 065-3226430.

Burmistrz

/-/ Karol Skrzypczak