Przejdź do stopki

Ogłoszenia o sprzedaży i dzierżawie nieruchomości

Treść

BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI

Urząd Miejski, Rynek 33

63-910 Miejska Górka

urzad@miejska-gorka.pl

OGŁASZA

DRUGI USTNY  PRZETARG  NIEOGRANICZONY  NA  SPRZEDAŻ

prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Karolinkach zapisanej w Księdze Wieczystej nr : KW – PO1R/00031796/7 na rzecz Gminy Miejska Górka, oznaczonej  w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 286 o pow.0,40 00ha (R VI)

Cena wywoławcza stanowi kwotę: 82.000,00zł

Ww. kwota nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  od towarów i usług ( t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 106 ).

Nieruchomość jest niezabudowana , stanowi grunt rolny, dojazd z drogi gruntowej –gminnej, przez działkę przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN100.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejska Górka w/w działka stanowi teren aktywizacji gospodarczej

Do sprzedaży w/w nieruchomości stosuje się przepisy  ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.z 2019r. , poz.1362)

Pierwszy przetarg odbył się 18.11.2020r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg nieograniczony odbędzie się 05.03.2021r. o godzinie 10-ej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce  (sala narad)

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne po wpłaceniu wadium w terminie do dnia 01.03.2021r. w wysokości 8.200,00zł na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w BS Wschowa /o Miejska Górka nr 92 8669 0001 0023 0319 2000 0013 -

Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę , do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.

Cena nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium , płatna będzie najpóżniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy notarialnej.

Bliższych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce , pokój nr 17 lub telefonicznie 065-3226430.

Burmistrz
/-/ Karol Skrzypczak