Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2021 rok

Treść

Zarządzenie Nr 142/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

        Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305)

Zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 jak niżej:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej o kwotę 69.044,85 zł.,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości ,,50.793.541,35 zł.” zastępuje się kwotą  „50.862.586,20zł.”.

3. Dochody bieżące w kwocie ,,46.976.372,58 zł.” zastępuje się kwotą ,,47.045.417,43zł.”.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej o kwotę69.044,85 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości ,,52.035.885,89 zł.” zastępuje się kwotą ,,52.104.930,74zł.”.
 

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę określoną w § 2 ust. 2 o kwotę69.044,85 zł.

2. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę ,,46.016.438,97 zł.”, zastępuje się kwotą ,,46.085.483,82 zł.”.

§ 4. 1. W § 2 ust 2 uchwały budżetowej  dokonuje się zmiany w punkcie 1wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie ,,26.575.761,97zł.” zastępuje się kwotą ,,26.586.039,85zł.”.

2. W§ 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. a

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich – kwotę ,,18.684.393,00 zł.” zastępuje się

kwotą ,,18.694.054,88 zł.”.

3. W §2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. b

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwotę „7.891.368,97 zł.” zastępuje się kwotą „7.891.984,97 zł.”.

4. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 3

wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwotę „14.363.379,00zł.” zastępuje się kwotą „14.422.145,97 zł.”.

§ 5. 1. W załączniku Nr 1do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Dochody” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Wydatki” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. W załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany.

Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany.
Po dokonaniu zmian załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


Karol Skrzypczak

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 142/2021
Burmistrza Miejskiej Górki
z dnia 31 marca 2021 r.
Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 142/2021
Burmistrza Miejskiej Górki
z dnia 31 marca 2021 r.
Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 142/2021
Burmistrza Miejskiej Górki
z dnia 31 marca 2021 r.
Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 142/2021
Burmistrza Miejskiej Górki
z dnia 31 marca 2021 r.
Zalacznik4.pdf

 

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Zarządzeniu Burmistrza Miejskiej Górki z dnia
31 marca 2021 roku dokonuje się w oparciu o:

1)Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.20.2021.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 w Dział 852 Rozdział 85215 paragraf 2010 o kwotę 50,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.24.2021.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 w Dział 852 Rozdział 85219 paragraf 2010 o kwotę 2.475,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.).

3) Pismo Wojewódzkiego Biura Spisowego Nr POZ-WO.577.1.2021.2 w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 na realizację związaną z NSP 2021 gminie przyznano I część dotacji spisowej w wysokości 12.094,00 zł. – Dział 750 Rozdział 75056 paragraf 2010.

4) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.29.2021.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 w Dział 855 Rozdział 85503 paragraf 2010 o kwotę 230,76 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

5) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.36.2021.2 – zmniejszenie planu dotacji celowej na rok 2021 w Dział 750 Rozdział 75011 paragraf 2010 o kwotę 2.135,00 zł.

6) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.74.2021.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 w Dział 852 Rozdział 85230 paragraf 2030 o kwotę 56.330,09 zł. z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

7)  Przesunięcie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.

 

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 118.76 KB
Załącznik Nr 2 121.63 KB
Załącznik Nr 3 119.95 KB
Załącznik Nr 4 123.05 KB
Zarządzenie 142-2021 653.25 KB