Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2021 rok

Treść

Zarządzenie Nr 171/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 22 września 2021 r.

w sprawie ustalenia ceny dzierżawy nieruchomości

Zgodnie z art.25 ust.1 i 2, art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r., poz.1990) oraz uchwały nr XXVII/173/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 17 czerwca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, celem realizacji i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych dla Farmy Wiatrowej Miejska Górka - Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§ 1. Czynsz dzierżawy – w trybie bezprzetargowym - na nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka nr ewid. Gruntu 94 o pow.1.6638ha oraz działka o nr ewid. Gruntu 95 o pow. 0,3200ha (obręb Rozstępniewo), stanowiącą własność Gminy Miejska Górka, zapisanej w księdze wieczystej nr KW-PO1R-00031240/5 w następujący sposób:

1. za okres realizacji inwestycji: 4 000,00 zł/rok + podatek VAT.

2. za okres eksploatacji inwestycji: 50 000,00 zł/rok + podatek VAT.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 171/2021 121.52 KB