Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2021 rok

Treść

ZARZĄDZENIE NR 168/2021
BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI
z dnia 22 września 2021 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2021


Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zmianami) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 Zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 jak niżej:
§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok określoną w § 1 ust. 1 uchwałybudżetowej i w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej o kwotę 19.509,91 zł.,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości ,,59.851.823,92 zł.” zastępuje się kwotą „59.871.333,83zł.”.
3. Dochody bieżące w kwocie ,,48.999.555,97 zł.” zastępuje się kwotą ,,49.019.065,88zł.”.
§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej o kwotę19.509,91 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
2. Łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości ,,58.264.168,46 zł.” zastępuje się kwotą ,,58.283.678,37zł.”.
§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę określoną w § 2 ust. 2 o kwotę19.509,91 zł.
2. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę ,,47.686.279,71 zł.”, zastępuje się kwotą ,,47.705.789,62 zł.”.
§ 4. 1. W § 2 ust 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie ,,28.040.964,37zł.” zastępuje się kwotą ,,28.039.581,62zł.”.
2. W§ 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich – kwotę ,,19.177.368,92 zł.” zastępuje się kwotą ,,19.171.369,17 zł.”.
3. W §2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwotę „8.863.595,45zł.” zastępuje się kwotą „8.868.212,45 zł.”.
4. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 3 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwotę „14.699.703,34 zł.” zastępuje się kwotą „14.720.596,00 zł.”.
§ 5. 1. W załączniku Nr 1do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Dochody” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Wydatki” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. W załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 117.38 KB
Załącznik Nr 2 133.23 KB
Załącznik Nr 3 122.23 KB
Załącznik Nr 4 125.06 KB