Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2021 rok

Treść

Zarządzenie Nr 167/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 15 września 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zmianami) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 Zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 jak niżej:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej o kwotę 237.819,46 zł.,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości ,,59.614.004,46 zł.” zastępuje się kwotą  „59.851.823,92zł.”.

3. Dochody bieżące w kwocie ,,48.761.736,51 zł.” zastępuje się kwotą ,,48.999.555,97zł.”.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej o kwotę237.819,46 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości ,,58.026.349,00 zł.” zastępuje się kwotą ,,58.264.168,46zł.”.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę określoną w § 2 ust. 2 o kwotę237.819,46 zł.

2. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę ,,47.448.460,25 zł.”, zastępuje się kwotą ,,47.686.279,71 zł.”.

§ 4. 1. W § 2 ust 2 uchwały budżetowej  dokonuje się zmiany w punkcie 1wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie ,,28.031.200,91zł.” zastępuje się kwotą ,,28.040.964,37zł.”.

2. W§ 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich – kwotę ,,19.171.795,44 zł.” zastępuje się  kwotą ,,19.177.368,92 zł.”.

3. W §2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwotę „8.859.405,47 zł.” zastępuje się kwotą „8.863.595,45 zł.”.

4. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 3 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwotę „14.471.647,34 zł.” zastępuje się kwotą „14.699.703,34 zł.”.

§ 5. 1. W załączniku Nr 1do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Dochody” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Wydatki” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. W załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany.
Po dokonaniu zmian załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

 

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Zarządzeniu Burmistrza Miejskiej Górki z dnia
15 września 2021 roku dokonuje się w oparciu o:

1)Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.226.2021.3 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 w Dział 852 Rozdział 85219 paragraf 2030 o kwotę 4.935,48 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.135.2021.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 w Dział 801 Rozdział 80153 paragraf 2010 o kwotę 215,98 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.236.2021.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 w Dział 855 Rozdział 85501 paragraf 2060 o kwotę 145.694,00 zł. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.).

4) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.185.2021.14 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 w Dział 855 Rozdział 85513 paragraf 2010 o kwotę 6.974,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

5) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.262.2021.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 w Dział 855 Rozdział 85502 paragraf 2010 o kwotę 80.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia  28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111), na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.), na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297 z późn. zm.) i art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329).

6) Przesunięcie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 117.91 KB
Załącznik Nr 2 130.38 KB
Załącznik Nr 3 122.45 KB
Załącznik Nr 4 124.89 KB
Zarządzenie Nr 167/2021 720.09 KB