Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2021 rok

Treść

Zarządzenie Nr 165/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 1 września 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Miejska Górka

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz Uchwały Nr XXIV/129/17 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Miejska Górka zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Miejska Górka w przedmiocie projektu uchwały w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Miejska Górka, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii, wniosków mieszkańców poszczególnych sołectw i osiedla na temat projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Miejska Górka stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 1 września 2021 r. do 14 września 2021 r. i skierowane są do wszystkich mieszkańców Gminy Miejska Górka.

2. Konsultacje polegać będą na:

a) udostępnieniu treści projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Miejska Górka w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejska Górka i na stronie internetowej Gminy Miejska Górka;

b) wyłożeniu treści projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Miejska Górka u Sołtysów poszczególnych sołectw oraz u Przewodniczącego Osiedla;

c) wyłożeniu treści projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Miejska Górka w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce (Biuro Rady Miejskiej, pok. nr 22).

3. Konsultacje przeprowadzone będą w formie przyjmowania pisemnych uwag, opinii i wniosków na formularzu konsultacyjnym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w terminie do         14 września 2021 r.

4. Wypełniony formularz konsultacyjny należy złożyć:

a) osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce pok. nr 23;

b) przesłać na adres: Urząd Miejski w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka;

c) przesłać elektronicznie skan wypełnionego formularza na adres: urzad@miejska-gorka.pl.

§ 3. 1. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Miejska Górka oraz zostaną przekazane Sołtysom poszczególnych sołectw.

2. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów gminy.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarz Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 165/2021 3605.45 KB