http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  30-01-2019 | 08:29
data ostatniej modyfikacji:  30-01-2019 | 08:30
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zarządzenie Nr 5/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Miejska Górka w roku 2019 r. 30.01.2019

Zarządzenie Nr 5/2019

Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 30 stycznia 2019 r.

 

w sprawie:  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Miejska Górka w roku 2019 r.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.19 i art.30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( t. j. Dz. U.  z 2018 r. , poz. 994 ze zm.) art.4  art.11 ust.1 i ust. 2, art.13 ustawy z dnia   24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.,poz.450 ze zm. ) oraz Uchwały Nr XXXVIII/206/18 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, zarządza się co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert w sprawie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Miejska Górka. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1 - pobierz

Oferta  - pobierz

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska