http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Urząd Stanu Cywilnego 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  16-07-2018 | 15:10
data ostatniej modyfikacji:  16-07-2018 | 15:10
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym 16.07.2018

 

1. Podstawa Prawna

 • art. 8 § 1, 2, 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 788).;
 • oraz art. 7 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity z 2011 r., Nr 212, poz. 1264) 
 • w  powiązaniu z art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 r. (Dz. U. 1998 r., Nr 51, poz. 318).

2. Wymagane dokumenty

W przypadku panny i kawalera:

 • odpisy skrócone aktu urodzenia
 • do wglądu - dokumenty stwierdzające tożsamość*

w przypadku osób rozwiedzionych:

 • odpisy skrócone aktu urodzenia
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencję wyroku sądu
 • do wglądu – dokumenty stwierdzające tożsamość*

w przypadku wdowców:

 • odpisy skrócone aktu urodzenia,
 • odpis aktu zgonu małżonka,
 • do wglądu dokumenty stwierdzające tożsamość*

* w przypadku paszportu – zaświadczenie o zameldowaniu

w przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

 • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego
 • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej
 • do wglądu – dowody tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe – karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego – ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych)

3. Termin odpowiedzi

Odręcznie, bez zbędnej zwłoki.

4. Sposób załatwienia sprawy

Złożenie zapewnień przez nupturientów przed Kierownikiem USC.

Otrzymanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

5. Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego – ul. Rynek 33, 63 – 910 Miejska Górka,

Pokój nr 11, e-mail: urzad@miejska-gorka.pl

6. Opłaty 

Opłata skarbowa od sporządzenia aktu małżeństwa w wysokości 84,00 zł

7. Tryb odwoławczy

Wniosek do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy. 

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia:

1)     wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, o których mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

2)     osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

8. Uwagi

Zaświadczenie wystawiane do ślubu konkordatowego ważne jest  6 miesięcy  i wymaga złożenia dokumentów jak w przypadku ślubu  cywilnego.


««« powrót
 
 


Interaktywna Polska