http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Urząd Stanu Cywilnego 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  16-07-2018 | 15:05
data ostatniej modyfikacji:  16-07-2018 | 15:08
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 16.07.2018

 

1. Podstawa Prawna

 • art. 1 § 1, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 788).;
 • oraz art. 12, art. 53-56 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity z 2011 r., Nr 212, poz. 1264).

2. Wymagane dokumenty

w przypadku panny i kawalera:

 • odpisy skrócone aktu urodzenia
 • do wglądu - dokumenty stwierdzające tożsamość*

w przypadku osób rozwiedzionych:

 • odpisy skrócone aktu urodzenia
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu
 • do wglądu – dokumenty stwierdzające tożsamość*

w przypadku wdowców:

 • odpisy skrócone aktu urodzenia
 • odpis aktu zgonu małżonka
 • do wglądu dokumenty stwierdzające tożsamość*

* w przypadku paszportu – zaświadczenie o zameldowaniu

  w  przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

 • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego
 • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej
 • do wglądu – dowody tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych)

3.    Termin odpowiedzi

Odręcznie, bez zbędnej zwłoki.

4.      Sposób załatwienia sprawy

Złożenie zapewnień przez nupturientów przed Kierownikiem USC.

5.    Jednostka odpowiedzialna

             Urząd Stanu Cywilnego – ul. Rynek 33, 63 – 910 Miejska Górka,

             Pokój nr 11, e-mail: urzad@miejska-gorka.pl

     6. Opłaty
 

            Opłata skarbowa od sporządzenia aktu małżeństwa w wysokości 84,00 zł

      7. Tryb odwoławczy

             Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia:

1)     przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,

2)   osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

      8. Uwagi

           Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński zobowiązane są do stawienia się w Urzędzie Stanu Cywilnego, w terminie, co najmniej miesiąc przed planowaną datą ślubu w przypadku ślubu cywilnego.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska