http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Geodezja, gospodarka gruntami 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  16-07-2018 | 10:04
data ostatniej modyfikacji:  16-07-2018 | 10:04
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Podział nieruchomości 16.07.2018


1. Podstawa Prawna
• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663)

2. Wymagane dokumenty
• wniosek o podział nieruchomości  - druk dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej
• wstępny projekt podziału nieruchomości opracowany na kopii mapy zasadniczej
(2 egzemplarze + po 1 egzemplarzu dla każdego współwłaściciela lub współużytkownika wieczystego),
• dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
• wypis i wyrys z katastru nieruchomości,
• kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu (jeżeli była wydana i obowiązuje w dniu złożenia wniosku),
• dodatkowe opinie, jeżeli wynikają z przepisów szczególnych (np. podział budynku).

Po wydaniu postanowienia opiniującego pozytywnie wstępny projekt podziału, wniosek należy uzupełnić o:
• projekt podziału nieruchomości (min. 3 egzemplarze + po 1 egzemplarzu dla każdego współwłaściciela lub współużytkownika wieczystego),
• protokół z przyjęcia granic - poświadczona kopia.

3. Termin odpowiedzi
7 dni do miesiąca - od złożenia kompletnego wniosku do wydania postanowienia opiniującego
7 dni do miesiąca - od uzupełnienia dokumentacji do wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

4. Sposób załatwienia sprawy
Uzyskanie postanowienia i decyzji zatwierdzającej podział. Istnieje możliwość osobistego odbioru postanowienia i decyzji.

5. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Komunalny: Wiesław Wójcicki, tel. 65 322 48 44,
e-mail: wieslaw.wojcicki@miejska-gorka.pl

6. Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej.

7. Tryb odwoławczy
Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie .

WNIOSEK O PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI - pobierz

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska