http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Deklaracja dostępności
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Geodezja, gospodarka gruntami 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  16-07-2018 | 10:04
data ostatniej modyfikacji:  16-07-2018 | 10:04
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Podział nieruchomości 16.07.2018


1. Podstawa Prawna
• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663)

2. Wymagane dokumenty
• wniosek o podział nieruchomości  - druk dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej
• wstępny projekt podziału nieruchomości opracowany na kopii mapy zasadniczej
(2 egzemplarze + po 1 egzemplarzu dla każdego współwłaściciela lub współużytkownika wieczystego),
• dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
• wypis i wyrys z katastru nieruchomości,
• kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu (jeżeli była wydana i obowiązuje w dniu złożenia wniosku),
• dodatkowe opinie, jeżeli wynikają z przepisów szczególnych (np. podział budynku).

Po wydaniu postanowienia opiniującego pozytywnie wstępny projekt podziału, wniosek należy uzupełnić o:
• projekt podziału nieruchomości (min. 3 egzemplarze + po 1 egzemplarzu dla każdego współwłaściciela lub współużytkownika wieczystego),
• protokół z przyjęcia granic - poświadczona kopia.

3. Termin odpowiedzi
7 dni do miesiąca - od złożenia kompletnego wniosku do wydania postanowienia opiniującego
7 dni do miesiąca - od uzupełnienia dokumentacji do wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

4. Sposób załatwienia sprawy
Uzyskanie postanowienia i decyzji zatwierdzającej podział. Istnieje możliwość osobistego odbioru postanowienia i decyzji.

5. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Komunalny: Wiesław Wójcicki, tel. 65 322 48 44,
e-mail: wieslaw.wojcicki@miejska-gorka.pl

6. Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej.

7. Tryb odwoławczy
Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie .

WNIOSEK O PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI - pobierz

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska