http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Przetargi 2019 r.
Przetargi 2016
Przetargi 2015 r.
Przetargi 2014 r.
Przetargi 2013 r.
Przetargi 2012 r.
Przetargi 2011 r.
Przetargi 2010 r.
Przetargi 2009 r.
Przetargi 2008 r.
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Oświadczenia majątkowe
Informacje
RODO


 
Przetargi 2016 
Przetargi
 
data publikacji:  07-11-2016 | 12:27
data ostatniej modyfikacji:  07-11-2016 | 12:27
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
   
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ prawa własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Sobiałkowie 07.11.2016

 

 

 

 

 

BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI

Urząd Miejski, Rynek 33

63-910 Miejska Górka

urzad@miejska-gorka.pl

 

 

OGŁASZA

USTNY  PRZETARG  NIEOGRANICZONY  NA  SPRZEDAŻ

 

prawa własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Sobiałkowie  zapisanych w Księdze Wieczystej nr : KW – PO1R/00029490/5 na rzecz Gminy Miejska Górka, oznaczonych  w operacie ewidencyjnym jako niżej wymienione działki gruntu:

 

 

·         I - działka nr 100/1 o pow.0,1800 ha

 

– cena wywoławcza stanowi kwotę: 28.000,00zł

 

·         II - działka nr 100/2 o pow.0,0900 ha

 

– cena wywoławcza stanowi kwotę: 14.500,00zł

 

 

W/w kwoty podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT , stąd do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT  w wysokości 23%, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U.nr 177, poz.1054 z 2011r.)

 

Działki stanową teren mieszkaniowy niezabudowany , sąsiadujący z zabudową mieszkaniową jednorodzinną,  z dostępem do drogi publicznej i uzbrojenia terenu . Zgodnie z Decyzją nr 87/2016 o warunkach zabudowy z dnia 12.08.2016r. wydaną przez Burmistrza Miejskiej Górki – w/w nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Przetarg nieograniczony odbędzie się 19.12.2016r. o godzinie 10-ej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce  (sala narad) - kolejno dla każdej nieruchomości osobno.

 

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne po wpłaceniu w terminie do dnia 15.12.2016r. wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w BS Wschowa /o Miejska Górka nr 92 8669 0001 0023 0319 2000 0013 - na każdą nieruchomość oddzielnie, podając na przelewie numer danej działki gruntu:

 

 

·         I  - działka nr 100/1 o pow.0,1800ha – wadium  5.600,00 zł

 

·         II - działka nr 100/2 o pow.0,0900ha - wadium  2.900,00 zł

 

 

Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę , do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.

 

Cena nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium , płatna będzie najpóżniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy notarialnej.

 

Bliższych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce , pokój nr 11 lub telefonicznie 065-5474507.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska