http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Ochrona Środowiska 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  14-01-2016 | 09:32
data ostatniej modyfikacji:  13-07-2018 | 13:50
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 14.01.2016

1. Podstawa prawna:

 Art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017, poz. 1289 ze zm.)
 

2. Wymagane dokumenty:

- wniosek,

- Umowa na przejęcie nieczystości przez stację zlewną (udokumentować gotowość ich odbioru).

- Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

- Oświadczenie, o którym mowa wyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.                                                                              

 

Oświadczenie o spełnianiu przez pojazd asenizacyjny wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193 poz. 1617).

- Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł.

 

3. Termin odpowiedzi:

Do 30 dni.

 

4. Opłaty:

Opłata skarbowa: od zezwolenia - 107,00 zł,

 

5. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

 

6. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunalny,
tel. (65) 54 74 507

WNIOSEK - pobierz

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska