http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Ochrona Środowiska 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  13-01-2016 | 14:49
data ostatniej modyfikacji:  13-07-2018 | 13:46
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 13.01.2016

1. Podstawa prawna:

- art. 8-28 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2017r.poz.1405 ze zm. )

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415 ze zm.)

2. Wymagane dokumenty:

- w przypadku informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, należy złożyć pisemny wniosek;

- informację niewymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

3.Termin odpowiedzi:

- bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku, 

- termin ten może jednak zostać wydłużony do 2 miesięcy ze względu na wysoki stopień skomplikowania sprawy.

4.Opłaty:


Nie podlega opłacie skarbowej.

Pobiera się opłaty za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie, oraz za przesyłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową. Wysokość opłat określają: art. 26 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku

5. Uwagi: 

1. Na podstawie art. 33, 34 i 35 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag  i wniosków w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie decyzji środowiskowej.

 

2. Składanie uwag i wniosków odbywa się w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w/w informacji.


. Stawki opłat za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie:

a) stawki opłat za wyszukiwanie informacji wynoszą

za informację wymagającą wyszukania do 5 dokumentów – 2 zł

za informację wymagającą wyszukania od 6 do 20 dokumentów – 4 zł

za informację wymagającą wyszukania ponad 20 dokumentów – 6 zł

b) stawki opłat za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie A-4 wynoszą:

za kopię liczącą do 30 stron  – 7 zł

za kopię liczącą od 31 do 50 stron  – 9 zł

za każde następne rozpoczęte 10 stron powyżej 50 stron  – 3 zł

c) za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie A-3 i większym

A-3 stosuje się w/w stawki mnożąc je przez 2

A-2 stosuje się w/w stawki mnożąc je przez 4

A-1 stosuje się w/w stawki mnożąc je przez 8

A-0 stosuje się w/w stawki mnożąc je przez 16

d) za przesłanie przesyłką pocztową kopii dokumentów lub danych pobiera się opłaty w wysokości ustalonej w cenniku usług pocztowych Poczty Polskiej S.A. za przesyłki listowe zwiększone o 2 zł. Za przesłanie przesyłką pocztową kopii dokumentów lub danych zapisanych na nośniku elektronicznym dostarczonym przez wnioskodawcę pobiera się opłatę w wysokości 5 zł 

3. Opłatę uiszcza się przez wpłatę na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego.

4. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

6. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Komunalny,
tel. (65) 54 74 507 

WNIOSEK - pobierz

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska