http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Ochrona Środowiska 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  13-01-2016 | 14:35
data ostatniej modyfikacji:  10-10-2019 | 10:23
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 13.01.2016

1.       Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2017 r. poz 1405 ze zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2018r. poz 799 ze zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016r. poz. 71 ).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2018r. poz.1044ze zm.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017r. poz.1257  ze zm.)

2.       Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko opracowany zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w postępowaniu dotyczącym przedsięwzięcia określonego w art. 71 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy (tj. przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) - cztery egzemplarze, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;

 • kartę informacyjną przedsięwzięcia opracowaną zgodnie z art. 62 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w postępowaniu dotyczącym przedsięwzięcia określonego w art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy (tj. przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko) - cztery egzemplarze, wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;

 • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b;

 • mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;

 • wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1a–1c;
  w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;

 • w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy ewidencyjnej mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

  Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca składa wniosek przez pełnomocnika. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie (art. 33 § 3 K.p.a.)
   

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej 

3.       Termin odpowiedzi:

Do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (opinii, uzgodnień...), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 

4.       Opłaty :

205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

17 - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

5.       Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

6.       Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunalny,
Jacek Stróżyk, tel. 65 54 74 507, nr bezpośredni: (65) 322 48 44

e-mail: jacek.strozyk@miejska-gorka.pl

WNIOSEK - pobierz

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska