http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Informacje


 
Podatki i opłaty 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  17-12-2015 | 14:37
data ostatniej modyfikacji:  16-01-2019 | 11:14
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Składanie deklaracji i informacji podatkowych na podatek rolny, leśny i od nieruchomości 17.12.2015

1.       Podstawa prawna:

·         Art. 6a ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1892)

·         Art.6 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1821)

·         Art.6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1785 ze zm.)

·    Uchwała Nr VIII/38/15 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 25 listopada2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracja na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach i informacji o lasach

·       Uchwała Nr XVII/85/16 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Miejska Górka

 

2.       Wymagane dokumenty:

  • wypełniona informacja – osoby fizyczne składają informacje podatkowe na drukach:

IN – 1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

IR – 1 Informacja o gruntach

IL – 1 Informacja o lasach

·         wypełniona deklaracja – osoby prawne składają deklaracje podatkowe na drukach

DN – 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

DR – 1 Deklaracja na podatek rolny

DL – 1 Deklaracja na podatek leśny

·         akt notarialny

·         umowa dzierżawy lub umowa zawarta stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników

·         postanowienie Sądu 

3.       Termin odpowiedzi:

Bez zbędnej zwłoki

4.       Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej

5.       Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

6.       Informacje dodatkowe:

Informacje w sprawie podatków należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania.

7.       Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Finansowy, Agnieszka Skorupka, pok. nr 3, tel. 65 54 74 507, bezpośredni: (65) 322 58 33

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska