http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Informacje


 
Podatki i opłaty 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  17-12-2015 | 12:53
data ostatniej modyfikacji:  16-01-2019 | 11:34
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zwolnienie w podatku rolnym gruntów z tytułu utworzenia nowego lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego ( z tytułu kupna gruntów) 17.12.2015

1.       Podstawa prawna:

Art.12 ust.1 pkt 4 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1892)

2.       Wymagane dokumenty:

·        uzasadniony wniosek o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub z tytułu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego,

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołóstwie,

      ksero aktu notarialnego

·         informacja IR-1 lub deklaracja DR-1, dotyczące zakupionego gruntu w poszczególnych klasach z podaniem powierzchni

·         formularz informacji przedstawionych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

·         oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

·         oświadczenie dotyczące powiązań (osobowych lub kapitałowych) spełniających definicję „jednego przedsiębiorstwa” w związku z ubieganiem się o pomoc de minimis

      oświadczenie do uzyskania pomocy publicznej/pomocy de minimis w rolnictwie/ rybołóstwie

3.       Termin odpowiedzi:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

4.       Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej

5.       Tryb odwołania:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

6.       Informacje dodatkowe:

Zwalnia się od podatku rolnego na okres 5 lat grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha:

·         będące przedmiotem prawa własności prawa użytkowania wieczystego gruntów nabyte w drodze umowy sprzedaży;

·         będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowaniu wieczystym;

·         wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie.

Okres zwolnienia liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania bądź objęto grunty w trwałe zagospodarowanie. Po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatków w pierwszym roku o 75% i w drugim o 50%.

W przypadku nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.

7.       Jednostka organizacyjna:

Wydział Finansowy, Agnieszka Skorupka, pok. nr 3, tel. 65 54 74 507, nr bezpośredni: (65) 322 58 33

Wniosek o zwolnienie w podatku rolnym

Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Oświadczenie dotyczące powiązań (osobowych lub kapitałowych) spełniających definicję "jednego przedsiębiorstwa" w związku z ubieganiem sie o pomoc de minimis

Informacja o gruntach - IR-1

Deklaracja na podatek rolny - DR-1

Oświadczenie do uzyskania pomocy publicznej/ pomocy de minimis w rolnictwie/rybołóstwie

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska