http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Informacje


 
Podatki i opłaty 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  17-12-2015 | 11:57
data ostatniej modyfikacji:  16-01-2019 | 11:37
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę. Rozłożenie podatku, opłaty lub zaległości podatkowej. Odroczenie terminu płatności podatku/opłaty lub zaległości podatkowych. 17.12.2015

 

1.       Podstawa prawna:

Art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.)

2.       Wymagane dokumenty:

·         uzasadniony wniosek o umorzenie podatku lub/i odsetek,

·         wypełnione oświadczenie o stanie majątkowym 

.       oświadczenie do uzyskania pomocy publicznej/ pomocy de minimis w rolnictwie i rybołóstwie

Załączniki:

·         zaświadczenia o dochodach członków rodziny za ostatnie 6 m-cy

·         kopie odcinków potwierdzających wysokość emerytur lub rent

·         potwierdzenie o zarejestrowaniu, w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako bezrobotny (lub kopie podbieranego zasiłku)

·         potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów zapłaty)

·          udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkania
(kopie opłat i rachunków za czynsz, światło, gaz, telefon i inne)

·          kopie ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego

·         kopie deklaracji podatkowych, opatrzone datownikiem Urzędu Skarbowego

·         kopie ewentualnych decyzji o spłacie zobowiązań publiczno-prawnych ( Urząd Skarbowy, ZUS

·         sprawozdanie finansowe firmy

·         zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich trzech lat lub oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,

·         w przypadku, gdy wniosek składa podatnik, będący przedsiębiorcą należy złożyć wypełniony formularz-dane przedsiębiorcy

·         inne na żądanie organu podatkowego w toku prowadzonego postępowania podatkowego

·          formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (rolnik)

·         oświadczenie dotyczące powiązań (osobowych lub kapitałowych) spełniających definicję „jednego przedsiębiorstwa” w związku z ubieganiem się o pomoc de minimis

·         oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (rolnik)

3.       Termin odpowiedzi:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

4.       Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej

5.       Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

6.       Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Finansowy, Agnieszka Skorupka, pok. nr 3, tel. 65 54 74 507, nr bezpośredni: (65) 322 58 33

Oświadczenie o stanie majątkowym

Oświadczenie o stanie majątkowym - rolnik

Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie

Oświadczenie dotyczące powiązań (osobowych lub kapitałowych) spełniających definicję "jednego przedsiębiorstwa" w związku z ubieganiem się o pomoc de minimis

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie

Oświadczenie do uzyskania pomocy publicznej/ pomocy de minimis w rolnictwie/ rybołóstwie.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska