http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Informacje


 
Podatki i opłaty 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  09-12-2015 | 10:37
data ostatniej modyfikacji:  11-07-2018 | 09:46
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zaświadczenie o stwierdzeniu zaległości w podatkach 09.12.2015

  1.  Podstawa prawna:

Art. 306a-306c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -  Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.)

2.       Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia

3.       Termin odpowiedzi:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni

4.       Opłaty:

Za wydanie zaświadczenia opłata skarbowa w wysokości - 21 zł.

Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia w sprawach:

·         alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia

·         ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów

·         zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę i świadczeń socjalnych

·         nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia

·         powszechnego obowiązku obrony oraz pozostałe wymienione w art.2 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 poz.1044)

5.       Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania postanowienia.

6.       Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Finansowy,

Mirosława Dolata, pokój nr 3, tel. 65 54 74 507, nr bezpośredni: (65) 322 58 33

 Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska