http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Działalność gospodarcza 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  08-12-2015 | 14:52
data ostatniej modyfikacji:  10-10-2019 | 09:49
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych 08.12.2015

 

1.  Podstawa prawna:

Art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. , poz. 2137 ze zm. )

  1. Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych – art. 18 ust. 5 i 6 ustawy

Załączniki:

 

Załączniki:

- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych

- pisemna zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeśli punkt będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

- decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającego spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży 

  1. Termin odpowiedzi:

Do 30 dni

  1. Opłaty:

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

1. Opłata podstawowa:

- 525 zł  - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu i piwo

- 525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18%  alkoholu

- 2100 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających pow. 18% alkoholu

2. Gdy roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:

- 37.500 zł – dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu i piwo – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

- 37.500 zł – dla napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

- 77.000 zł – dla napojów o zawartości pow. 18% alkoholu – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

3. Terminy płatności:

                - I rata – do 31 stycznia

                - II rata do 31 maja

                - III rata do 30 września

 - w przypadku nowego przedsiębiorcy – termin płatności następuje przed wydaniem zezwolenia

  1. Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji Burmistrza Miejskiej Górki wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

  1. Informacje dodatkowe:

Odbiór zezwolenia osobiście lub przez pełnomocnika za okazaniem dowodu osobistego.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Jeśli w ciągu 7 dni wniosek nie zostanie uzupełniony nie będzie rozpatrzony.

Lokalizacja punktu sprzedaży napojów alkoholowych opiniuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim składa się odrębnie dla każdego rodzaju alkoholu – wg posiadanych zezwoleń.

W przypadku nie dokonania wpłaty w określonym terminie lub nie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży w roku ubiegłym zgodnie z art. 18 ust.12 pkt. 5 – następuje wygaszenie zezwolenia. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z w/w przyczyn może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6-ciu miesięcy od wydania decyzji o wygaśnięciu.

 

  1. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Organizacyjny,

Józef Jabłoński, tel. (65) 54 74 507, nr wewnętrzny: (65) 322 51 53

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

         

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska