http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Informacje


 
Działalność gospodarcza 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  08-12-2015 | 14:52
data ostatniej modyfikacji:  10-10-2019 | 09:49
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych 08.12.2015

 

1.  Podstawa prawna:

Art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. , poz. 2137 ze zm. )

  1. Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych – art. 18 ust. 5 i 6 ustawy

Załączniki:

 

Załączniki:

- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych

- pisemna zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeśli punkt będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

- decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającego spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży 

  1. Termin odpowiedzi:

Do 30 dni

  1. Opłaty:

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

1. Opłata podstawowa:

- 525 zł  - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu i piwo

- 525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18%  alkoholu

- 2100 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających pow. 18% alkoholu

2. Gdy roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:

- 37.500 zł – dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu i piwo – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

- 37.500 zł – dla napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

- 77.000 zł – dla napojów o zawartości pow. 18% alkoholu – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

3. Terminy płatności:

                - I rata – do 31 stycznia

                - II rata do 31 maja

                - III rata do 30 września

 - w przypadku nowego przedsiębiorcy – termin płatności następuje przed wydaniem zezwolenia

  1. Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji Burmistrza Miejskiej Górki wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

  1. Informacje dodatkowe:

Odbiór zezwolenia osobiście lub przez pełnomocnika za okazaniem dowodu osobistego.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Jeśli w ciągu 7 dni wniosek nie zostanie uzupełniony nie będzie rozpatrzony.

Lokalizacja punktu sprzedaży napojów alkoholowych opiniuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim składa się odrębnie dla każdego rodzaju alkoholu – wg posiadanych zezwoleń.

W przypadku nie dokonania wpłaty w określonym terminie lub nie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży w roku ubiegłym zgodnie z art. 18 ust.12 pkt. 5 – następuje wygaszenie zezwolenia. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z w/w przyczyn może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6-ciu miesięcy od wydania decyzji o wygaśnięciu.

 

  1. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Organizacyjny,

Józef Jabłoński, tel. (65) 54 74 507, nr wewnętrzny: (65) 322 51 53

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

         

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska