http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Sprawy inne 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  04-12-2015 | 09:17
data ostatniej modyfikacji:  06-11-2019 | 13:02
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zawiadomienie o zgromadzeniach 04.12.2015

1.            1. Podstawa prawna:

     Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 631)

2.      2Wymagane dokumenty :

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Zawiadomienie może zostać złożone w formie pisemnej, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.).

Zawiadomienie o zgromadzeniu – druk do pobrania

Zawiadomienie o zgromadzeniu tryb uproszczony – druk do pobrania

Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia – druk do pobrania

3.      3. Termin odpowiedzi:

Decyzję o zakazie zgromadzenia organ gminy udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje również organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Jednocześnie organ gminy przekazuje decyzję o zakazie zgromadzenia wraz z aktami sprawy właściwemu sądowi okręgowemu.

Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy.

4.      4. Opłaty:

               Nie podlega opłacie skarbowej.   

        5. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Organizacyjny,

Marta Przewoźna,

tel.  65 322 52 12,

e-mail: oc@miejska-gorka.pl

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska