http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Przetargi 2019 r.
Przetargi 2016
Przetargi 2015 r.
Przetargi 2014 r.
Przetargi 2013 r.
Przetargi 2012 r.
Przetargi 2011 r.
Przetargi 2010 r.
Przetargi 2009 r.
Przetargi 2008 r.
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Oświadczenia majątkowe
Informacje
RODO


 
Przetargi 2015 r. 
Przetargi
 
data publikacji:  07-05-2015 | 11:36
data ostatniej modyfikacji:  02-06-2015 | 12:51
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
   
II Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości 07.05.2015

 

 

BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI

 

Urząd Miejski, Rynek 33
63-910 Miejska Górka
urzad@miejska-gorka.pl
 
 
 

OGŁASZA

 

 

II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

 

 

 

 

 

 

 

 

prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Miejskiej Górce zapisanej w Księdze Wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie XIV Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych nr : KW – PO1R/00029491/2 na rzecz Gminy Miejska Górka, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu  nr 2756 o pow.0,1524 ha

 

 

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości stanowi kwotę 66.500,00 zł (słownie: sześćdziesiątsześćtysięcy pięćsetzłotych 00/100).
 
W/w kwota podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U.nr 177, poz.1054 z 2011r.) , stąd też do wylicytowanej w przetargu kwoty nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 
Działka stanowi teren niezabudowany , sąsiadujący z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, z dostępem do drogi publicznej i uzbrojenia terenu . Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Miejska Górka (osiedle ParkowaII) –przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej.
 
Pierwszy przetarg nieograniczony  odbył się 20lutego 2015r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
 
Drugi przetarg nieograniczony odbędzie się 18 czerwca 2015r. (piątek) o godzinie 12-ej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce (sala narad)
 
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne po wpłaceniu w terminie do dnia 15 czerwca 2015r. wadium w wysokości 6.700,00zł  na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w BS Wschowa /o Miejska Górka nr 92 8669 0001 0023 0319 2000 0013
 
Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę , do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.
 
Cena nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium , płatna będzie najpóżniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy notarialnej.
 
Bliższych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce , pokój nr 11 lub telefonicznie 065-5474507.


 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska