http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Przetargi 2019 r.
Przetargi 2016
Przetargi 2015 r.
Przetargi 2014 r.
Przetargi 2013 r.
Przetargi 2012 r.
Przetargi 2011 r.
Przetargi 2010 r.
Przetargi 2009 r.
Przetargi 2008 r.
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Oświadczenia majątkowe
Informacje
RODO


 
Przetargi 2014 r. 
Przetargi
 
data publikacji:  12-06-2014 | 08:25
data ostatniej modyfikacji:  12-06-2014 | 08:38
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
   
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Sobiałkowie 12.06.2014

BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI

 

Urząd Miejski, Rynek 33

63-910 Miejska Górka

www.miejska-gorka.pl , tel.65-54 74 507

 

OGŁASZA  

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

 

 

prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Sobiałkowie  zapisanej w Księdze Wieczystej nr PO1R/00029490/5 na rzecz Gminy Miejska Górka oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka o nr  ewid.gruntu 389/2 o pow. 1.25.00ha. 

Cena wywoławcza nieruchomości stanowi kwotę 46.500,00 zł (słownie: czterdzieścisześćtysięcypięćsetzłotych 00/100). W/w kwota podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, stąd do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr 61/2012 z 27.11.2012r. w/w działka jest przeznaczona pod budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą.

Ustny przetarg nieograniczony odbędzie się 14 lipca 2014r. o godzinie 14-ej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce (sala narad)

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne po wpłaceniu wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 9.300,00zł na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce nr 92 8669 0001 0023 0319 2000 0013 do dnia 10 lipca 2014r.

Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.

Cena nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium, płatna będzie najpóżniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy notarialnej.

Bliższych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, pokój nr 11 lub telefonicznie 065-5474507.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska