http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Przetargi 2019 r.
Przetargi 2016
Przetargi 2015 r.
Przetargi 2014 r.
Przetargi 2013 r.
Przetargi 2012 r.
Przetargi 2011 r.
Przetargi 2010 r.
Przetargi 2009 r.
Przetargi 2008 r.
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Przetargi 2013 r. 
Przetargi
 
data publikacji:  15-03-2013 | 09:18
data ostatniej modyfikacji:  15-03-2013 | 09:31
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
   
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 15.03.2013

BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI

 

Urząd Miejski, Rynek 33

63-910 Miejska Górka

www.miejska-gorka.pl  tel.065-54-74-507

 

OGŁASZA

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ  

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ 

·         położenie : Rozstępniewo

·         działka nr 195/11 o pow.0,1175 ha

·         właściciel : Gmina Miejska Górka

·         oznaczenie wg Księgi Wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rawiczu V Wydział Ksiąg Wieczystych  : KW nr 31240

·         działka stanowi  teren niezabudowany , sąsiadujący z zabudową mieszkaniową jednorodzinną ,  z dostępem do drogi publicznej i uzbrojenia terenu.

·         zgodnie z Decyzją nr 84/2009 o warunkach zabudowy z dnia 11.12.2009r. wydaną przez Burmistrza Miejskiej Górki – w/w nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.

·         cena  wywoławcza nieruchomości stanowi kwotę 17.000,00 zł  (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100) W/w kwota podlega opodatkowaniu podatkiem VAT , stąd do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT  w wysokości 23%

Przetarg odbędzie się 25.04.2013r. o godzinie 10-tej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce  (pokój nr 8- sala narad)

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne po wpłaceniu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.1.700,00zł na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce nr 92 8669 0001 0023 0319 2000 0013 do dnia 22.04.2013r.

Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę , do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.

Cena nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium , płatna będzie najpóżniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy notarialnej.

 

Bliższych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce , pokój nr 11 lub telefonicznie 065-5474507.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska