http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Przetargi 2019 r.
Przetargi 2016
Przetargi 2015 r.
Przetargi 2014 r.
Przetargi 2013 r.
Przetargi 2012 r.
Przetargi 2011 r.
Przetargi 2010 r.
Przetargi 2009 r.
Przetargi 2008 r.
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Przetargi 2013 r. 
Przetargi
 
data publikacji:  14-01-2013 | 13:26
data ostatniej modyfikacji:  14-01-2013 | 13:26
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
   
Ogłoszenie - rokowania na sprzedaż prawa własności do nieruchomości 14.01.2013

 

 

BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI
O G Ł A S Z A
 ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI DO NIERUCHOMOŚCI
 
zabudowanej oznaczonej jako działka nr 1319/6 o powierzchni 0,2582ha, położonej w Miejskiej Górce
przy pl.700-lecia , zapisanej w księdze wieczystej KW PO1R/00033957/8
Cena wywoławcza: 310 000,00 zł
1. Nieruchomość jest zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem wielofunkcyjnym , podpiwniczonym z
dachem płaskim - o powierzchni użytkowej 1714,75m2. Posiada dostęp do drogi publicznej , sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej , telekomunikacyjnej i gazowej.
2. Zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Miejska Górka nieruchomość leży w rejonie o wielofunkcyjnym przeznaczeniu (strefa zainwestowania miejskiego) oraz w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej
3. Komisja do przeprowadzenia rokowań wzywa osoby zainteresowane do oględzin nieruchomości.
4. Pierwszy przetarg nieograniczony w dniu 02.03.2012r., drugi przetarg nieograniczony w dniu 21.06.2012r., trzeci przetarg nieograniczony w dniu 18.10.2012r. oraz rokowania w dniu 28.12.2012r.- zakończyły się wynikiem negatywnym
 
5. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:
a) pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach złożone najpóźniej do 12 lutego 2013r. Zgłoszenie musi być umieszczone w zamkniętej kopercie i powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres zgłaszającego albo nazwę firmy oraz jej siedzibę, jeśli zgłaszający jest osobą prawną (kserokopia aktualnego odpisu KRS). W przypadku spółek cywilnych – zgłoszenie winno być dokonane przez wszystkich wspólników jednym zgłoszeniem,
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- oświadczenie, że zgłaszający akceptuje aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń,
- kserokopię dowodu wpłaty zaliczki,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
b) wpłata zaliczki w wysokości: 150 000,00 zł, którąnależy wpłacić najpóźniej do 12 lutego 2013 r. nrachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce nr 92 8669 0001 0023 0319 2000 0013 .
6. Zgłoszenia można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce lub listownie na adres: Urząd Miejski w Miejskiej Górce, Rynek 33, 63-910 Miejska Górka.
7. Rokowaniazostaną przeprowadzone w dniu 15 lutego 2013r. o godz. 10.00w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce (salka narad – I piętro)).
8.Cena nabycia nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT – zgodnie z art43 ust.1pkt10a ustawy o VAT.
9. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.
10. Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznawianie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywców.
11. Komisja do przeprowadzenia rokowań zastrzega możliwość odwołania ogłoszonych rokowań bez podania przyczyny.
12. Komisja do przeprowadzenia rokowań zastrzega prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
13. Oględziny przedmiotu rokowań można uzgodnić oraz uzyskać dodatkowe informacje w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce , pokój nr 11 lub telefonicznie 065-5474507.
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska