Zmiana imion i nazwisk

Treść

1. Podstawa Prawna

  • ustawa z dnia 17 października 2008r. r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414)
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami)

2. Wymagane dokumenty

  • Wniosek o zmianę, ustalenie pisowni imienia i nazwiska

Załączniki:

  • odpis zupełny aktu urodzenia
  • odpis zupełny aktu małżeństwa (gdy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim),
  • odpis zupełny aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (gdy małżeństwo wnioskodawcy zostało rozwiązane przez sąd),
  • odpis zupełny aktu zgonu (gdy małżeństwo wnioskodawcy ustało z powodu zgonu współmałżonka),
  • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (gdy decyzja dotyczy małoletniego ),
  • oświadczenie ojca dziecka o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska dziecka (w przypadku braku zgody - postanowienie sądu zezwalające na dokonanie zmiany),
  • oświadczenie dziecka o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska (w przypadku, gdy dziecko ukończyło 14 lat).

3. Termin odpowiedzi

Do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego), a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

4. Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej.

5. Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego – ul. Rynek 33, 63 – 910 Miejska Górka,

Pokój nr 11, e-mail: urzad@miejska-gorka.pl

6. Opłaty
 
Opłata skarbowa w wysokości 37 zł za wydanie decyzji w sprawie zmiany imienia lub nazwiska

7. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.