Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Treść

1. Podstawa Prawna

  • art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 788).
  • Ustawa o opłacie skarbowej z 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 r., nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

2. Wymagane dokumenty

Do wglądu:

  • Prawomocna sentencja wyroku sądu
  • Dokument stwierdzający tożsamość

3. Termin odpowiedzi

Odręcznie, bez zbędnej zwłoki.

4. Sposób załatwienia sprawy

Wpisanie wzmianki w akcie.

5. Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego – ul. Rynek 33, 63 – 910 Miejska Górka,

Pokój nr 11, e-mail: urzad@miejska-gorka.pl

6. Opłaty
 
Opłata skarbowa w wysokości 11 zł

7. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

8. Uwagi

W celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, osoba zainteresowana powinna zgłosić ustny wniosek przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka.