Zgłoszenie urodzenia dziecka

Treść

1. Podstawa Prawna

  • art. 38-40 ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1264).

2. Wymagane dokumenty

Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej.

1. gdy rodzice są małżeństwem:

  • dowody osobiste rodziców,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa*,

2. gdy matka jest panną:

  • dowód osobisty matki,
  • skrócony odpis aktu urodzenia matki*,

3. gdy matka jest rozwiedziona:

  • dowód osobisty matki,
  • skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa* lub sentencję wyroku sądu

4. gdy matka jest wdową:

  • dowód osobisty matki,
  • skrócony odpis zgonu męża*.

* w przypadku, gdy akt stanu cywilnego jest sporządzony w tutejszym USC nie wymaga się odpisów

3. Termin odpowiedzi

Niezwłocznie

4. Sposób załatwienia sprawy

Uzyskanie odpisu aktu urodzenia.

5. Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego – ul. Rynek 33, 63 – 910 Miejska Górka,

Pokój nr 11, e-mail: urzad@miejska-gorka.pl

6. Opłaty 

Nie pobiera się.

7. Tryb odwoławczy

Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze dla dziecka więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia niepozwalającego odróżnić płci dziecka.

Odmowa zarejestrowania urodzenia następuje w formie decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, za pośrednictwem kierownika USC w Miejskiej Górce, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

8. Uwagi

Rejestracji dokonuje matka, ojciec lub upoważniony pełnomocnik. Lekarz lub położna albo inna osoba obecna przy porodzie.

W przypadku uznania dziecka – obowiązkowe stawiennictwo obojga  rodziców dziecka.

Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w terminie 14 dni od chwili  urodzenia dziecka.

Akt urodzenia sporządza się na podstawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka wystawionego przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej.