Wydanie dowodu osobistego

Treść

 1. Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 06.08.2010 r. o dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 332 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admnistracji z 07.01.2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu,\
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26.02.2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego.
 1. Wymagane dokumenty
 • wniosek o wydanie dowodu osobistego 

Uwaga Wniosek o wydanie/wymianę dowodu osobistego pobrany ze strony internetowej należy wydrukować na jednej kartce formatu A4 dwustronnie, w niezmienionej formie

Do wniosku należy dołączyć:

 • aktualną fotografię osoby o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym, jasnym tle, mającą dobrą ostrość i odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawia osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
 • fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię w okularach z ciemnymi szkłami wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • w przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, można załączyć fotografię z nakryciem głowy, pod warunkiem, iż wizerunek twarzy jest całkowicie widoczny, wraz z zaświadczeniem o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w RP.

4.  Wniosek może złożyć:

 • osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni,
 • rodzic / opiekun prawny - dla osoby małoletniej lub osoby, której ubezwłasnowolnienie potwierdzone jest postanowieniem sądu,
 • kurator - dla osoby, której ograniczenie do czynności prawnych zostało potwierdzone wyrokiem sądu Osoba powyżej 5 roku życia dla której ma być wydany dowód osobisty musi być obecna przy składaniu wniosku.

5. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się:

 •  co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,

  niezwłocznie w przypadku :
 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego,
 • traty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.

Wszystkie dowody wydane przed dniem 01 marca 2015r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych

4. Opłata

Dowody osobiste wydawane są bezpłatnie

5. Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego – ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka

Pokój nr 11