Wydawanie odpisów aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu

Treść

1. Podstawa Prawna

 • art. 45 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2064 ze zm.).

Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 166 poz. 1735)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)

2. Wymagane dokumenty
 
Wniosek o wydanie odpisu 

 Załączniki:

 • Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o odpis aktu.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 3. Termin odpowiedzi

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego następuje do 7 dni od chwili złożenia wniosku. 

 4. Sposób załatwienia sprawy 

Uzyskanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu.

 5. Opłaty

Opłata skarbowa

- odpis skrócony aktu 22 zł

- wielojęzyczny odpis skrócony aktu 22 zł

- odpis zupełny aktu 33 zł 

Płatna na konto Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce: BS Wschowa  92 8669 0001 0023 0319 2000 0013

 6. Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego – ul. Rynek 33, 63 – 910 Miejska Górka,

Pokój nr 11, e-mail: urzad@miejska-gorka.pl

Ulgi :

Nie podlegają opłacie skarbowej odpisy w sprawach :

 • alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia
 • ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy  niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich  rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych  przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
 • świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
 • powszechnego obowiązku obrony,
 • zatrudnienia i wynagrodzeń za pracę,
 • nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej zatrudnienia oraz ochrony zdrowia,
 • nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,
 • pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej lub państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na pod-stawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską 
  i jej państwami członkowskimi, oraz członków ich rodzin, o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie azylu, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej.

Zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek 
o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zwolnione z opłaty skarbowej są odpisy skrócone wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających tożsamość (dowód osobisty, paszport) oraz wydawane bezpośrednio po  sporządzeniu aktu stanu cywilnego –  w liczbie 1 egzemplarza. 

7. Tryb odwoławczy

Nie ma zastosowania.

 8. Uwagi

Odpisy aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której akt dotyczy lub osób wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.

Odpisy aktów stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek osób,  które wykażą w tym interes prawny, oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Odmowa wydania przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego odpisu aktu stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej, od której istnieje możliwość wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.