Przejdź do stopki

Ogłoszenia o sprzedaży i dzierżawie nieruchomości

Treść

BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI

Urząd Miejski, Rynek 33

63-910 Miejska Górka

urzad@miejska-gorka.pl

OGŁASZA

USTNY  PRZETARG  NIEOGRANICZONY  NA  SPRZEDAŻ

prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Niemarzynie zapisanej w Księdze Wieczystej nr : KW – PO1R/00029489/5 na rzecz Gminy Miejska Górka, oznaczonych  w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 283/13 o pow.0,0738 ha

 

– cena wywoławcza stanowi kwotę: 25.000,00zł

 

W/w kwota nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11marca 2004r. o podatku od towarów i usług  (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2174 ze zm)

Nieruchomość jest zabudowana murowanym budynkiem gospodarczym z drewnianą dobudówką, drewnianą szopą – wymagającymi remontu oraz wiatą o konstrukcji stalowej i ogrodzeniem  z płyt betonowych prefabrykowanych i bramą wjazdową.

Wiata oraz ogrodzenie zostało wykonane ze środków obecnego użytkownika części nieruchomości . Wszystkie budynki wraz z terenem działki są bezumownie użytkowane.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miejska Górka w/w działka stanowi teren  zwartego zainwestowania wsi z dopuszczeniem realizacji uzupełniających funkcjami niekolidującymi

Przetarg nieograniczony odbędzie się 09.07.2021 r. o godzinie 10-ej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce  (sala narad)

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne po wpłaceniu w terminie do dnia 05.07.2021r. wadium w wysokości: 5.000,00 zł na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w BS Wschowa /o Miejska Górka nr 92 8669 0001 0023 0319 2000 0013 . Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę , do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.

Cena nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium , płatna będzie najpóżniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy notarialnej.

Uczestnik przetargu winny przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

  • oświadczenie oferenta o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyniku przetargu wraz z oświadczeniem – załącznik nr 1
  • w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby – pełnomocnictwo notarialne,
  • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
  • w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot
  • w przypadku osób prawnych – aktualny wpis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot
  • w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu -  załącznik nr 2 .

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce oraz sołectwa Niemarzyn, w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiej Górki a wyciąg z ogłoszenia o przetargu w gazecie „Życie Rawicza”

           

Przetarg można odwołać jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie na tablicy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce , na stronie internetowej www.miejska-gorka.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce , Rynek 33, pokój nr 17, urzad@miejska-gorka.pl lub telefonicznie 65-3226430, 65-5474507.

 

 

Pliki do pobrania

ZALACZNIK-nr-2-o-wspolmalzonku.doc 30 KB