Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2021 rok

Treść

Zarządzenie Nr 174/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 1 października 2021 r.

w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Miejskiej Górce

Na podstawie art. 9a, ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249) oraz § 1 uchwały Nr XXXVII/203/18 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 października 2018 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§ 1. Odwołuję ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Miejska Górka Panią Mirosławę Olszak - nauczyciel/pedagog Szkoły Podstawowej w Miejskiej Górce.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 174/2021 120.3 KB