Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2021 rok

Treść

Zarządzenie Nr 173/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 22 września 2021 r.

w sprawie przeznaczenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art.25 ust.1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do dzierżawy nieruchomość położoną w Konarach oraz w Rozstępniewie, stanowiącą własność Gminy Miejska Górka.

§ 2. Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości poprzez wywieszenie przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce oraz sołectwa Konar i Rozstępniewa, zamieszczenie informacji na stronie internetowej oraz w prasie lokalnej.

§ 3. Wykaz nieruchomości stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Załącznik do zarządzenia Nr 173/2021 13.42 KB
Zarządzenie Nr 173/2021 181.73 KB