http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Wybory prezydenckie 2020 r.
Wybory parlamentarne 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
Wybory samorządowe 2018 r.
Wybory parlamentarne 2015 r.
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory prezydenckie 2015r.
Wybory samorządowe 2014
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2010 r.
Wybory samorządowe 2010 r.
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Oświadczenia majątkowe
Informacje
RODO


 
Wybory parlamentarne 2011 
Wybory
 
data publikacji:  08-09-2011 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  08-09-2011 | 00:00
Pełnomocnictwa do głosowania - informacja 08.09.2011

PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA

Wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat oraz wyborca niepełnosprawny posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 214 poz. 1407 ze zm.), może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania, jeżeli przepisy szczególne dotyczące danych wyborów przewidują możliwość uzyskania takiego zaświadczenia.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek itd.), zstępny (syn, córka, wnuk itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów tj. do 29 września 2011 roku.


Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także określenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo.


Do wniosku dołącza się:

-kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem zawierającą jej nazwisko, imiona oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imiona osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

- w przypadku, jeżeli osoba mająca być pełnomocnikiem nie jest wpisana do rejestru wyborców Gminy Rawicz: kopię zaświadczenia o prawie do głosowania.

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa lub, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku: w innym miejscu na terenie Gminy Rawicz.

Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków wyborca jest wzywany, w terminie 3 dni od doręczenia wezwania, do usunięcia wad wniosku. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały usunięte w terminie następuje odmowa sporządzenia aktu, która jest sporządzana na piśmie i doręczona wraz z uzasadnieniem wyborcy.
Wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa do głosowania poprzez oświadczenie złożone w tut. Urzędzie najpóźniej 2 dnia przez dniem wyborów lub w dniu wyborów doręczenie oświadczenia właściwej komisji obwodowej.

Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa w przypadku: śmierci albo utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa lub pełnomocnika;

- wykreślenia z rejestru wyborców Gminy Rawicz pełnomocnika;

- wejście pełnomocnika w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla miejsca zamieszkania wyborcy lub zostanie mężem zaufania;

- wcześniejszego osobistego zagłosowania przez udzielającego pełnomocnictwa.

 

Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domu pomocy społeczne, zakładzie karnym i areszcie śledczym.

 

Dokumenty składa się w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce

 

 Podstawa prawna:

-  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. Z 2011 r., Nr 21, poz. 112 z późn.  zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w   sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania wyborach: do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, -Prezydenta Rzeczypospolitej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. Z 2011 r, Nr 157, poz. 936) 

-  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Z 2011r., Nr 162, poz. 978 )

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska