http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Wybory prezydenckie 2020 r.
Wybory parlamentarne 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
Wybory samorządowe 2018 r.
Wybory parlamentarne 2015 r.
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory prezydenckie 2015r.
Wybory samorządowe 2014
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2010 r.
Wybory samorządowe 2010 r.
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Oświadczenia majątkowe
Informacje
RODO


 
Wybory parlamentarne 2011 
Wybory
 
data publikacji:  08-09-2011 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  08-09-2011 | 00:00
Głosowanie korespondencyjne oraz za pomocą nakładki w alfabecie Braille’a - informacja 08.09.2011

Głosowanie korespondencyjne oraz za pomocą nakładki w alfabecie Braille’a.

 

 

Nowelizacja Kodeksu wyborczego poszerzyła katalog środków umożliwiających osobom niepełnosprawnym głosowanie w wyborach parlamentarnych zaplanowanych na niedzielę 9 października 2011 r. Po raz pierwszy można będzie zagłosować korespondencyjnie. Będzie można skorzystać z pomocy pełnomocnika. Ponadto wyborca niewidomy lub niedowidzący będzie mógł głosować przy użyciu specjalnych nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

W najbliższych wyborach parlamentarnych wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia

17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.);

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;

4) orzeczenie o zaliczeniu do I gruру inwalidów;

5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osobyо stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny mogą po raz pierwszy głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego zgłasza się ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, najpóźniej do poniedziałku 19 września 2011 r. Zgłoszenie powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie (do Sejmu i do Senatu, tylko do Sejmu lub tylko do Senatu), a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a.

Nie później niż 7 dni przed terminem wyborów, niepełnosprawny wyborca otrzyma przesyłkę zawierającą tzw. pakiet wyborczy, w skład, którego wejdzie m.in. karta do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie oraz koperta zwrotna.

Przesyłka zostanie doręczona wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu. W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższym niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.

Wyborca, który zgłosi zamiar głosowania korespondencyjnego zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy, w której wyborca ma miejsce stałego zamieszkania.
Przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, wyborca niepełnosprawny może głosować również w lokalu wyborczym. Jednak zamiar głosowania przy użyciu nakładek trzeba zgłosić najpóźniej burmistrzowi w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 26 września 2011 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).W dniu wyborów, po oddaniu głosu, wyborca będzie musiał zwrócić komisji obwodowej nakładki na karty.

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania. Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej na temat możliwości głosowania dla osób niepełnosprawnych można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce tel. 65 5474507

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska