http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Dane adresowe
Statut
Struktura Organizacyjna Urzędu
Schemat organizacyjny
Regulamin organizacyjny
Wykaz komórek organizacyjnych Urzędu
Wydział Finansowy
Wydział Organizacyjny
Referat Inwestycji
Wydział Komunalny
Urząd Stanu Cywilnego
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
Prowadzone rejestry
Przeprowadzone kontrole
Organy władzy publicznej
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Procedury Obsługi Interesanta
Wybory
Praca
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Referat Inwestycji 
Wykaz komórek organizacyjnych Urzędu
 
data publikacji:  30-09-2010 | 12:17
data ostatniej modyfikacji:  03-01-2012 | 13:32

 

Referat Inwestycji 

Piotr Poprawa – Kierownik Referatu

 

Kontakt:

 

ul. Rynek 33 63-910 Miejska Górka

tel. 65 54 74 507 wew. 124, 125, fax. 65 54 74 421

e-mail: piotr.poprawa@miejska-gorka.pl

 

Do Referatu Inwestycji  należą w szczególności sprawy z zakresu:


1) realizowania inwestycji gminnych:
a) przygotowywania zleceń dotyczących wykonania projektów technicznych pod inwestycje gminne,
b) przygotowywania materiałów do przetargów na roboty inwestycyjne i remontowe w zakresie prac prowadzonych przez wydział,
c) sporządzania umów w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych,
d) przygotowywania projektów i wniosków o środki pomocowe na realizację inwestycji,
e) prowadzenia procedury przetargowej na realizację inwestycji z udziałem środków pomocowych,
f) nadzoru nad realizacją inwestycji gminnych,
g) dokonywania odbiorów i przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych realizowanych zadań inwestycyjnych,
h) koordynowania i opracowywania bieżących i wieloletnich planów inwestycyjnych,
i) projektowania układu komunikacyjnego
j) prowadzenie zamówień publicznych,
3) rozwoju gminy:
a) wyznaczania kierunków rozwoju gminy,
b) realizacji zadań wynikających z Planu Rozwoju Lokalnego i innych dokumentów określających strategiczne kierunki rozwoju Gminy,
c) ochrony wód - prowadzenie spraw związanych ze zmianą stanu wód na gruncie,
d) gospodarki odpadami - opiniowanie decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
e) prowadzenia spraw związanych z przygotowaniem programu ochrony środowiska,
f) przygotowania projektu budżetu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz nadzoru nad jego realizacją,
g) przygotowania i koordynacji realizacji planu gospodarki odpadami,
11) prawa geologicznego i górniczego - opiniowanie i uzgadnianie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin.


 

 

 

 

 

 
 


Interaktywna Polska