http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Oświadczenia majątkowe
Informacje
RODO


 
Praca 
 
data publikacji:  12-09-2017 | 10:24
data ostatniej modyfikacji:  12-09-2017 | 10:27
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Młodszy Referent ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych oraz Ochotniczych Straży Pożarnych 12.09.2017

 BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w

Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce

ul. Rynek 33

63-910 Miejska Górka

 

Młodszy Referent ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych oraz Ochotniczych Straży Pożarnych

w wymiarze pełen etat

 

I  Wymagania niezbędne:

1.    Obywatelstwo polskie.

2.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3.    Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

4.    Nieposzlakowana opinia.

5.    Wykształcenie wyższe: studia  magisterskie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne o specjalności bezpieczeństwo publiczne lub zarządzanie kryzysowe.

6.    Znajomość przepisów związanych z wykonywanymi zadaniami, zwłaszcza w zakresie: kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, kodeksu pracy, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o zarządzaniu kryzysowym, ustawa o powszechnym obowiązku obrony, ustawa prawo o stowarzyszeniach, ustawa o ochronie przeciwpożarowej.

II  Wymagania dodatkowe:

1.    Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.

2.    Komunikatywność i poczucie odpowiedzialności.

3.    Dyspozycyjność.

III  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.    Opracowanie i realizacja planów obrony cywilnej i operacyjnych,

2.    Tworzenie stałej gotowości obronnej państwa przez stały dyżur,

3.    Prowadzenie przedsięwzięć z zakresu szkolenia obronnego,

4.    Zarządzanie kryzysowe,

5.    Prowadzenie akcji kurierskiej,

6.    Opracowanie planów i realizacja świadczeń osobistych i rzeczowych w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

7.    Opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowania jego realizacji,

8.    Nadzór na działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych.

IV  Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce. Pomieszczenie znajduje się w budynku Urzędu bez windy.

Zatrudnienie na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy od 1 października 2017 r.
(z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest mniejszy niż 6%.

V  Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

1.    CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,

2.    list motywacyjny,

3.    kwestionariusz osobowy,

4.    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (brak udokumentowania wykształcenia wyklucza udział w dalszej procedurze naboru),

5.    oświadczenia:

-     oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-     oświadczenie kandydata stwierdzające, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

-     oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

-     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.),

6.    kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.

VI  Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 22 września 2017 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem:

„nabór na stanowisko  -  Młodszy Referent ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych oraz Ochotniczych Straży Pożarnych – nie otwierać”

a)    osobiście w godzinach pracy urzędu w sekretariacie,

b)   listownie na adres: Urząd Miejski w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego); oferty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Procedura naboru:

Postępowanie związane z naborem przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem Burmistrza Gminy Miejska Górka. Nabór przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:

1. Wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Oferty niekompletne i niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu zostaną odrzucone.

2.    Postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów nastąpi poprzez rozwiązanie  testu lub rozmowę kwalifikacyjną.

Otwarcie ofert i analiza formalna dokumentów nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w dniu 25.09.2017 r. o godzinie 13.00. Test lub rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów spełniających wymagania formalne odbędzie się dnia 26.09.2017 r. o godzinie 14.00. Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

W toku naboru komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w najwyższym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, które przedstawia Burmistrzowi Gminy Miejska Górka . Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do pracy podejmuje Burmistrz Gminy Miejska Górka.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.miejska-gorka.pl/pl) przez okres 3 miesięcy.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie: www.miejska-gorka.pl
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 65 5474507

 

Miejska Górka, dnia 12 września 2017 roku

 

 Burmistrz Miejskiej Górki

/-/ Karol Skrzypczak

 

Oświadczenie

Kwestionariusz

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska