http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Oświadczenia majątkowe
Informacje
RODO


 
Praca 
 
data publikacji:  07-04-2016 | 13:51
data ostatniej modyfikacji:  07-04-2016 | 14:11
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Młodszy Referent ds. Płac i obsługi Rady 07.04.2016

BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w

Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce

ul. Rynek 33

63-910 Miejska Górka

 

 

Młodszy Referent ds. Płac i obsługi Rady

 

w wymiarze pełen etat

 

 

I  Wymagania niezbędne:

 

1.    Obywatelstwo polskie.

2.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3.    Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

4.    Nieposzlakowana opinia.

5.    Wykształcenie wyższe  ekonomiczne o kierunku finanse i rachunkowość

6.    Znajomość przepisów związanych z wykonywanymi zadaniami, zwłaszcza w zakresie: kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, kodeksu pracy, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych,  ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

 

 

II  Wymagania dodatkowe:

 

1.    Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.

2.    Komunikatywność i poczucie odpowiedzialności.

3.    Dyspozycyjność. 

 

III  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 1. Obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac i przelewów,
 2. Prowadzenie kart wynagrodzeń,
 3. Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 4. Sporządzanie sprawozdań,
 5. Obsługa programu Płatnik
 6. Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu / Druk Rp-7/
 7. Sporządzanie umów o pracę  i wszystkich niezbędnych czynności  związanych z rozpoczęciem  pracy przez nowo przyjętego pracownika
 8. Sporządzanie świadectw pracy
 9.  Podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z prowadzeniem sesji , zebrań , posiedzeń i spotkań Rady Miejskiej , jej komisji i Burmistrza,
 10. Protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań radnych  oraz  spotkań  sołtysów,
 11. Wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych  są wydane przez przełożonego.

 

IV  Warunki pracy na stanowisku:

 

Praca w budynku Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce. Pomieszczenie znajduje się na pierwszym piętrze w budynku bez windy.

Zatrudnienie na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy od maja 2016 r. (z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest mniejszy niż 6%. 

 

V  Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

 

1.    CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,

2.    list motywacyjny,

3.    kwestionariusz osobowy,

4.    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (brak udokumentowania wykształcenia wyklucza udział w dalszej procedurze naboru),

5.    oświadczenia:

-     oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-     oświadczenie kandydata stwierdzające, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

-     oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

-     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.),

6.    kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy specjalistyczne, itp.

 

VI  Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 18 kwietnia 2016 r.  w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem:

„nabór na młodszego referenta ds. płac i obsługi rady – nie otwierać”

a)    osobiście w godzinach pracy urzędu w sekretariacie,

b)   listownie na adres: Urząd Miejski w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego); oferty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie: www.miejska-gorka.pl
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 65 5474507.

VII Inne informacje

1.      Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

 1.  Otwarcie ofert nastąpi dnia 20-04-2016 roku o godz.10.00

 

3.      Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

4.      Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest prowadzona dwuetapowo i obejmuje:1 etap - kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełniania wymagań formalnych;  2 etap - kwalifikacja merytoryczna:  w zależności od liczby kandydatów spełniających wymogi  formalne rozmowa kwalifikacyjna lub egzamin pisemny.

5.      Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do 2 etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej  lub egzaminu pisemnego zostaną powiadomieni telefonicznie.

6.      Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.

 1. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Miejska Górka: www.miejska-gorka.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce.

8.   Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 tygodni od dnia ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 65 5474507.

 

 

 

                                          Burmistrz Miejskiej Górki

                                            /-/ Karol Skrzypczak

 

Miejska Górka 2016-04-07

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie kandydata

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska