http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Oświadczenia majątkowe
Informacje
RODO


 
Praca 
 
data publikacji:  16-03-2010 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  16-03-2010 | 00:00
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent w Wydziale Finansowym 16.03.2010

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 233 poz. 1458) Burmistrz Miejskiej Górki ogłasza nabór na wolne  stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, Rynek 33, 63-910 Miejska Górka.

 

1. Stanowisko pracy:

           

młodszy referent w Wydziale Finansowym

 

2. Niezbędne wymagania od kandydatów: 

 

a)      obywatelstwo polskie,

b)      miejsce zamieszkania na terenie gminy Miejska Górka,

c)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d)      brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

e)      wykształcenie wyższe,

e)      umiejętność obsługi komputera.

 

3. Wymagana wiedza specjalistyczna:

 

a)      ustawa o samorządzie gminnym,

b)      ustawa o finansach publicznych,

c)      ustawa o rachunkowości,

d)     rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek finansów publicznych,

 

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

 

a)     przygotowywanie dokumentów do księgowania (dekretacja rachunków),

b)      księgowanie dowodów księgowych,

c)     sporządzanie sprawozdań budżetowych  w  zakresie jednostek samorządu terytorialnego,

 

5. Wymagane dokumenty:

 

a)      list motywacyjny;

b)      kwestionariusz osobowy ,

c)     CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;

d)     oświadczenie o niekaralności w zakresie wymienionym w punkcie 2d niniejszego ogłoszenia,

e)     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

f)      kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;

g)     kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U .z 2002r.Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z20081 r.Nr 223 poz.1458).

 

 

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów

 

            Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, Rynek 33, 63-910 Miejska Górka, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce” w terminie do dnia 31 marca 2010 r. do godz.15.00 (decyduje data faktycznego wpływu do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce).

 

Aplikacje , które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane .

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.Miejska-Gorka.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu .

 

 

 

                                                                                                                                              Burmistrz Miejskiej Górki

                                                             /-/ Karol Skrzypczak

 

 

Miejska Górka, 16 marzec 2010 r.

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska