http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Informacje


 
Praca 
 
data publikacji:  10-05-2019 | 10:38
data ostatniej modyfikacji:  10-05-2019 | 11:04
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. obsługi Biura Rady 10.05.2019

 

BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w

Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce

ul. Rynek 33

63-910 Miejska Górka

 

 Referent ds. obsługi Biura Rady

 

w wymiarze pełen etat

 

I  Wymagania niezbędne:

 

1.    Obywatelstwo polskie.

2.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3.    Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

4.    Nieposzlakowana opinia.

5.    Wykształcenie wyższe.

6.    Doświadczenie zawodowe:  2 lata w strukturach samorządu terytorialnego.

7.    Znajomość przepisów związanych z wykonywanymi zadaniami, zwłaszcza w zakresie: ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej,

 

II  Wymagania dodatkowe:

1.    Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.

2.    Komunikatywność i poczucie odpowiedzialności.

3.    Dyspozycyjność.

4.    Duże zaangażowanie w pracę, samodzielność przy wykonywaniu zadań, samodyscyplina, kreatywność.

5.    Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows (pakiet MS Office).

 

III  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1.      Prowadzenie spraw organizacyjnych i obsługa kancelaryjno – biurowa związana z działalnością Rady Miejskiej, komisji oraz radnych, w tym:

-        przygotowywanie materiałów na posiedzenia i obrady Rady Miejskiej i komisji,

-        przekazywanie aktów odpowiednim organom,

-        publikowanie aktów w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego,

-        przygotowywanie i publikowanie uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej,

-        podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i jej komisji,

-        sporządzanie protokołów z sesji i komisji,

-        prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji radnych,

-        prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych.

2.      Techniczne opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

3.      Prowadzenie rejestru uchwał.

4.      Prowadzenie rejestrów i zbiorów aktów prawa miejscowego.

5.      Współpraca z organami sołectw, organizacja i obsługa zebrań wiejskich, w tym wyborów do organów sołectw.

6.      Organizacja spotkań, narad i zebrań organów gminy z mieszkańcami.

7.      Współdziałanie z urzędnikiem wyborczym w zakresie spraw związanych z organizacją referendów oraz wyborów Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz do Parlamentu Europejskiego.

8.      Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.

  1. Prowadzenie spraw związanych z promocją gminy, w tym:

-        gromadzenie informacji i przygotowywanie materiałów promujących gminę na zewnątrz,

-        koordynowanie i udział w imprezach promujących gminę,

-        współpraca z instytucjami kultury, stowarzyszeniami, zespołami artystycznymi, indywidualnymi twórcami oraz przedsiębiorcami.

10.  Prowadzenie profilu Gminy Miejska Górka na Facebooku.

 

IV  Warunki pracy na stanowisku:

 

Praca w budynku Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce. Pomieszczenie znajduje się na pierwszym piętrze w budynku bez windy.

Zatrudnienie na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy od 1 czerwca 2019 r.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia wynosi 6%.

 

V  Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

 

1.    CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,

2.    list motywacyjny,

3.    kwestionariusz osobowy,

4.    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (brak udokumentowania wykształcenia wyklucza udział w dalszej procedurze naboru),

5.    oświadczenia:

-        oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-        oświadczenie kandydata stwierdzające, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

-        oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

-        świadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie
z art. 12. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

6.    kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy specjalistyczne, itp.

 

VI  Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 21 maja 2019 r. w zamkniętej kopercie
z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem:

„nabór na referenta ds. obsługi Biura Rady

 – nie otwierać”

a)    osobiście w godzinach pracy urzędu, w sekretariacie, pok. nr 23,

b)   listownie na adres: Urząd Miejski w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego). Oferty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 

VII Informacje dodatkowe

1.      Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

  1. Otwarcie ofert nastąpi 22 maja 2019 r.

3.      Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 931 z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

4.      Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest prowadzona dwuetapowo i obejmuje:

·         1 etap - kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełniania wymagań formalnych,

·          2 etap - kwalifikacja merytoryczna:  w zależności od liczby kandydatów spełniających wymogi  formalne rozmowa kwalifikacyjna lub egzamin pisemny.

5.      Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do 2 etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej  lub egzaminu pisemnego zostaną powiadomieni telefonicznie.

6.      Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.

  1. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Miejska Górka: www.miejska-gorka.pl.

8.      Szczegółowych informacji udziela Joanna Pląskowska, Sekretarz Gminy  – tel. 65 322 49 73

      Klauzula RODO

      Kwestionariusz osobowy 

      Oświadczenie o niekaralności

      Oświadczenie RODO

 

   

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska