http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Informacje


 
Praca 
 
data publikacji:  09-01-2019 | 12:42
data ostatniej modyfikacji:  09-01-2019 | 13:17
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds.płac 09.01.2019

 BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w

Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce

ul. Rynek 33

63-910 Miejska Górka

 

 Referent ds. płac

w wymiarze pełen etat

 

I  Wymagania niezbędne:

1.    Obywatelstwo polskie.

2.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3.    Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

4.    Nieposzlakowana opinia.

5.    Wykształcenie wyższe.

6.    Doświadczenie zawodowe:  minimum 2 lata w strukturach samorządu terytorialnego.

7.    Znajomość przepisów związanych z wykonywanymi zadaniami, zwłaszcza w zakresie: kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy Kodeks pracy.

8.    Biegła znajomość oprogramowania System Płace ZUS – Płatnik

II  Wymagania dodatkowe:

1.    Znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego.

2.    Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.

3.    Komunikatywność i poczucie odpowiedzialności.

4.    Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy w zespole, umiejętność bezkonfliktowego działania.

5.    Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows (pakiet MS Office).

III  Zakres zadań wykonywanych na stanowisk

1. Obliczanie wynagrodzeń za pracę oraz innych świadczeń pieniężnych należnych pracownikom na podstawie przepisów płacowych, podatkowych oraz ZUS.

     2. Obliczanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń wypłaconych na podstawie umów cywilnoprawnych

     3. Naliczanie wynagrodzeń, wynagrodzeń chorobowych, zasiłków chorobowych, sporządzanie list płac oraz przygotowywanie przelewów.

     4. Naliczanie i terminowe odprowadzanie do Urzędu Skarbowego podatków od wypłaconych wynagrodzeń.   

     5. Sporządzanie deklaracji podatkowych.

     6. Naliczanie i terminowe odprowadzanie do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

     7. Wystawianie dokumentacji płacowej do spraw emerytalno – rentowych, zasiłków, itp.

     8. Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

     9. Ustalenie wysokości potrąceń komorniczych i prowadzenie ewidencji potrąceń.

     10. Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych oraz korekt dokumentów do ZUS.

     11. Sporządzanie dokumentów ZUS RMUA.

     12. Obsługa PUE ZUS.

     13. Przygotowywanie zaświadczeń o zarobkach, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, zaświadczeń ZUS Z – 3, ZUS Rp – 7.

     14. Przygotowywanie sprawozdań kwartalnych oraz rocznych do GUS.

     15. Sporządzanie rocznych informacji podatkowych.

     16. Sporządzanie rozliczenia rocznego pracowników do Urzędu Skarbowego.

     17. Gromadzenie, właściwe przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.

IV  Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce. Pomieszczenie znajduje się na pierwszym piętrze w budynku bez windy.

Zatrudnienie na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy od 1 lutego 2019 r.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest większy niż 6%.
 

V  Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

1.    CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,

2.    list motywacyjny,

3.    kwestionariusz osobowy,

4.    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (brak udokumentowania wykształcenia wyklucza udział w dalszej procedurze naboru),

5.    oświadczenia:

-     oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-     oświadczenie kandydata stwierdzające, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

-     oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

-     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie
z art. 12. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

6.    kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy specjalistyczne, itp.

VI  Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 21 stycznia 2019 roku do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -  referent ds. płac

– nie otwierać”

a)    osobiście w godzinach pracy urzędu, w sekretariacie, pok. nr 23,

b)   listownie na adres: Urząd Miejski w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego). Oferty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

VII Informacje dodatkowe 

1.      Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

 

2.      Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 931 z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

  1.      Otwarcie ofert nastąpi 22 stycznia 2019 roku.

4.      Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest prowadzona dwuetapowo i obejmuje:

·         1 etap - kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełniania wymagań formalnych,

·          2 etap - kwalifikacja merytoryczna:  w zależności od liczby kandydatów spełniających wymogi  formalne rozmowa kwalifikacyjna lub egzamin pisemny.

5.  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do 2 etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu pisemnego zostaną powiadomieni telefonicznie.

6.  Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.

  1. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Miejska Górka: www.miejska-gorka.pl.

8.      Szczegółowych informacji udziela Joanna Pląskowska – Sekretarz Gminy, tel. 65 322 49 73.

        Klauzula informacyjna 

        Kwestionariusz osobowy 

        Oświadczenie o niekaralności 

        Oświadczenie 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska