http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Informacje


 
Praca 
 
data publikacji:  10-04-2018 | 13:22
data ostatniej modyfikacji:  10-04-2018 | 13:25
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: referenta do spraw księgowości w Centrum Usług Wspólnych 10.04.2018

Miejska Górka, dnia 09.04.2018 r.

 

CUW.2111.1.2018

 

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze:

referenta do spraw księgowości w Centrum Usług Wspólnych

 

Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2009 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 902 ze zmianami) kierownik Centrum Usług Wspólnych ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: referenta do spraw księgowości:

 

  1. Nazwa i adres jednostki:

Centrum Usług Wspólnych

ul. Kobylińska 33

63-910 Miejska Górka

tel. (65) 54 74 748

  1. Wymiar czasu pracy: 1 etat - 40 godzin tygodniowo.
  2. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 

Wymagania niezbędne:

1.      posiadanie obywatelstwa polskiego;

2.      posiadanie kwalifikacji wymaganych na stanowisku referenta ds. księgowości: ukończenie studiów wyższych pierwszego stopnia w rozumieniu przepisów
o szkolnictwie wyższym, mile widziane studia ekonomiczne;

3.      znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej;

4.      co najmniej 3- letni staż pracy, w tym co najmniej 2- letnia praktyka w księgowości budżetowej;

5.      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

6.      brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7.      nieposzlakowana opinia.

 

 

Wymagania dodatkowe:

1.      znajomość obsługi programów finansowo-księgowych- preferowany program FKB RADIX;

2.      znajomość funkcjonowania Systemu SJO BeSTi@;

3.      umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Open Office) i sprzętu biurowego;

4.      doświadczenie zawodowe w obszarze obsługi księgowej Ośrodka Pomocy Społecznej;

5.      wysokie poczucie odpowiedzialności;

6.      umiejętność analizy i syntezy informacji;

7.      dokładność, sumienność, zaangażowanie;

8.      samodzielność, kreatywność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku oraz pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu;

9.      odporność na stres;.

 

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta ds. księgowości:

1.      prowadzenie księgowości jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2.      kontrola wstępna kompletności i rzetelności dokumentacji finansowo-księgowej;

3.       kontrolowanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym;

4.      kwalifikowanie dowodów księgowych według właściwych podziałów klasyfikacji budżetowej oraz ich dekretacja pod nadzorem głównego księgowego;

5.      wprowadzanie faktur do systemu bankowego, obsługa bankowości elektronicznej;

6.      sporządzanie wyliczeń, analiz i prognoz-według potrzeb;

7.      wykonywanie na stanowisku czynności związanych z realizacją kontroli zarządczej w jednostce;

8.      wykonywanie na stanowisku czynności związanych z zarządzaniem ryzykiem w jednostce;

9.      współdziałanie w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych w jednostce;

10.  zastępowanie pracownika księgowości w przypadku jego długotrwałej nieobecności w pracy;

11.  pomoc w opracowaniu projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych;

12.   kontrolowanie realizacji planu dochodów i wydatków, prowadzenie dziennika głównego dla poszczególnych kont syntetycznych;

13.  uzgadnianie wydatków według źródeł ich finansowania;

14.  prowadzenie systematycznej kontroli i uzgadniania obrotów i sald z dokumentami źródłowymi;

15.  wykonywanie zadań związanych z pobieraniem i odprowadzaniem dochodów;

16.  pomoc przy rozliczaniu dotacji celowych, naliczanie dotacji podmiotowych i wykonywanie obowiązujących sprawozdań finansowych w tym zakresie;

17.   należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych;

18.   w wykonywaniu swoich zadań pracownik współpracuje z głównym księgowym, kierownikiem Centrum Usług Wspólnych i dyrektorami obsługiwanych jednostek;

19.  wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika Centrum Usług Wspólnych należą do kompetencji referenta ds. księgowości.

 

  1. Informacja o warunkach pracy:

1.      zatrudnienie na czas określony od 1 maja 2018 roku z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;

2.      norma dobowa czasu pracy wynosi 8 godzin;

3.      norma tygodniowa czasu pracy wynosi 40 godzin;

4.      wynagrodzenie za pracę wypłacane raz w miesiącu do 27 dnia każdego miesiąca;

5.      praca w siedzibie Centrum Usług Wspólnych - biura znajdują się na drugim piętrze w budynku bez windy.

 

 

 

  1.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosi poniżej 6%.

 

  1. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1.      list motywacyjny,

2.      życiorys zawodowy- cv,

3.      wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik),

4.      dokumenty potwierdzające wykształcenie i wymagane kwalifikacje (kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata. Zastrzega się prawo zażądania od kandydatów w toku postępowania konkursowego, w dniu testu lub rozmowy kwalifikacyjnej przedstawienia oryginałów dokumentów, które w ofercie aplikacyjnej zostały złożone
w formie poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii),

5.      inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach potwierdzone
za zgodność z oryginałem przez kandydata itd.),

6.      dokumenty potwierdzające odpowiedni staż pracy ogólnej, praktykę w zakresie księgowości budżetowej, doświadczenie w zakresie obsługi księgowej Ośrodka Pomocy Społecznej, znajomość programu FKB RADIX oraz znajomość funkcjonowania Systemu SJO BeSTi@, (świadectwa pracy potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata, zaświadczenia pracodawcy o stażu pracy, praktyce w księgowości budżetowej, doświadczeniu zawodowym i znajomości programów komputerowych),

7.      oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8.      oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

9.      oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

10.  oświadczenie o treści - "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zmianami.).

Wszystkie wymagane oświadczenia winny zawierać w treści klauzurę: "Świadom/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 paragraf 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że "

 

  1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

1.      Termin: do dnia 23 kwietnia 2018 roku do godz.15.00

2.      Sposób: Wymagane dokumenty aplikacyjne i oświadczenia należy składać
w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem zamieszkania kandydata oraz dopiskiem "Nabór na stanowisko referenta ds. ksiegowości w Centrum Usług Wspólnych"

3.      Miejsce: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście
w siedzibie Centrum Usług Wspólnych, ul. Kobylińska 33, 63-910 Miejska Górka, w godzinach urzędowania- biuro nr 3 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do siedziby Centrum Usług Wspólnych.

 

  1. Inne informacje

1.      Aplikacje, które wpłyną do Centrum Usług Wspólnych po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

2.      Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.04.2018 roku o godz.10.00

3.      Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (Dz.U.
 z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

4.      Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest prowadzona dwuetapowo
i obejmuje: 1 etap - kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełniania wymagań formalnych; 2 etap - kwalifikacja merytoryczna: obejmująca w zależności od liczby kandydatów spełniających wymogi formalne test lub rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową albo test i rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową.

5.      Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do
2 etapu naboru. Test, rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów zostanie przeprowadzona 26.04.2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Centrum. Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

6.      Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.

7.      Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Miejska Górka: www.miejska-gorka.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Centrum Usług Wspólnych.

8.      Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 tygodni od dnia ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

9.      Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 65 5474748 wew. 23.

 

                                                                       Kierownik

                                                          /-/ Maria Antkowiak

                                                                     

 

Miejska Górka, 09.04.2018 r.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - pobierz

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska