http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Informacje


 
Praca 
 
data publikacji:  06-04-2018 | 10:30
data ostatniej modyfikacji:  09-04-2018 | 09:21
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Referent w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce 06.04.2018

Miejska Górka, 2018-04-05

OPS-211.1.2018

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

 

Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2009 roku o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz.U. 2016, poz. 902 ze zmianami) kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: Referent Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Rynek 33

63-910 Miejska Górka

tel. (65) 54 74 507

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat - 40 godzin tygodniowo
 2. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji wymaganych na stanowisku referenta :ukończenie ekonomicznych studiów wyższych ; ukończenie administracyjnych  studiów wyższych;  ukończenie lub w trakcie studiów magisterskich o kierunku Praca Socjalna
 4. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. znajomość ustawy o pomocy państwa  w wychowywaniu dzieci, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy   o ochronie danych osobowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych , ustawy o samorządzie gminnym,
 7. bardzo dobra znajomość obsługi komputera.

 

Wymagania dodatkowe:

1.                   Rok doświadczenia zawodowego związanego z obsługą świadczenia wychowawczego lub obsługą klienta w administracji publicznej,

2.                  Mile widziana wiedza w zakresie ekonomi sektora publicznego 

3.                  dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,

4.                  komunikatywność.

5.                  posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku Referenta ;

6.                  wysokie poczucie odpowiedzialności,

7.                  dokładność, sumienność, zaangażowanie,

8.                  samodzielność, kreatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku oraz pracy w zespole;

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Referenta :

1.      Udzielanie informacji o przysługującym świadczeniu wychowawczym,  osobom zainteresowanym przyznaniem świadczeń.

2.      Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, sprawdzanie prawidłowości wypełnionego wniosku oraz załączonych do niego dokumentów.

3.      Przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących świadczenia wychowawczego.

4.      Prowadzenie wszelkiej dokumentacji z zakresu świadczenia wychowawczego i świadczeń

5.      Prowadzenie rejestrów przyjętych wniosków i wydanych decyzji administracyjnych dotyczących świadczenia wychowawczego .

6.      Sporządzanie listy wypłat świadczeń wychowawczych

7.      Ustalanie i rozliczanie należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego oraz współpraca w tym zakresie z Głównym Księgowym.

8.      Wystawianie zaświadczeń odnośnie spraw regulowanych przez przepisy stosowanych ustaw.

9.      Przygotowywanie materiałów dotyczących wniosków o dostępie do informacji publicznej w zakresie zajmowanego stanowiska.

10.  Szacowanie potrzeb, zapotrzebowanie na środki w zakresie świadczenia wychowawczego

 

 1. Informacja o warunkach pracy:

1.      norma dobowa czasu pracy wynosi 8 godzin,

2.      norma tygodniowa czasu pracy wynosi 40 godzin,

3.      wynagrodzenie za pracę wypłacane  raz w miesiącu do 27 dnia każdego miesiąca,

4.      możliwe rozpoczęcie pracy od 2 maja 2018 roku.

 

 1.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosi poniżej 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1.      list motywacyjny,

2.      życiorys zawodowy- cv,

3.      wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik)

4.      dokumenty potwierdzające wykształcenie i wymagane kwalifikacje (oryginały lub uwierzytelnione kopie dokumentów zgodnie z art. 76a paragraf 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego t.j.  Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zmianami),

5.      inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itd. )

6.      dokumenty potwierdzające odpowiedni staż pracy ogólnej, staż pracy związany z obsługą świadczeń wychowawczych  (świadectwa pracy, zaświadczenia lub uwierzytelnione kopie świadectw pracy, zaświadczeń),

7.      oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

8.      oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9.      oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

10.  oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

11.  oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku referent,

12.  oświadczenie o treści - "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.2007r.  o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. z 2016., poz. 922 ze zmianami.).

 

Wszystkie  wymagane oświadczenia winny zawierać w treści klauzurę : "Świadom/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 paragraf 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że "

 

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

1.      Termin: do 20 kwietnia 2018 roku do godz.15.00

2.      Sposób: Wymagane dokumenty aplikacyjne i  oświadczenia  należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem zamieszkania  kandydata oraz dopiskiem "Nabór na stanowisko referenta w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce"

3.      Miejsce: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce, Rynek 33, 63-910 Miejska Górka, pokój nr 4  lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce.

 

 

 

 1. Inne informacje

1.      Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

2.      Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.04.2018 roku o godz.10.00

3.      Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

4.      Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest prowadzona dwuetapowo i obejmuje:1 etap - kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełniania wymagań formalnych;  2 etap - kwalifikacja merytoryczna. W zależności od liczby kandydatów spełniających wymogi formalne, rozmowa kwalifikacyjna lub egzamin pisemny.

5.      Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do 2 etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminie pisemnym zostaną powiadomieni telefonicznie.

6.      Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.

7.      Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Miejska Górka: www.miejska-gorka.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

8.      Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 tygodni od dnia ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

9.      Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu      65 5474507   wew. 112.

 

 

                                                                      Kierownik

                                                          /-/ Bogusław Wnuk


Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  - pobierz

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska