http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Informacje


 
Praca 
 
data publikacji:  13-02-2018 | 09:11
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2018 | 09:21
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. obsługi sekretariatu, promocji, strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej 13.02.2018

 BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w

Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce

ul. Rynek 33

63-910 Miejska Górka

 

 Referent ds. obsługi sekretariatu, promocji,  strony internetowej

i Biuletynu Informacji Publicznej

w wymiarze pełen etat

 

I  Wymagania niezbędne:

1.    Obywatelstwo polskie.

2.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3.    Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

4.    Nieposzlakowana opinia.

5.    Wykształcenie wyższe magisterskie.

6.     Doświadczenie zawodowe:  3 lata w strukturach samorządu terytorialnego.

7.   Znajomość przepisów związanych z wykonywanymi zadaniami, zwłaszcza w zakresie: kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o opłacie skarbowej, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o finansach publicznych

II  Wymagania dodatkowe:

1.    Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.

2.    Komunikatywność i poczucie odpowiedzialności.

3.    Dyspozycyjność.

4.    Duże zaangażowanie w pracę, samodzielność przy wykonywaniu zadań, samodyscyplina, kreatywność.

5.    Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows (pakiet MS Office).

 

III  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  1. Prowadzenie Sekretariatu w tym:

a)      prowadzenie dziennika korespondencji wpływającej oraz przekazywanie jej Naczelnikom Wydziałów i Kierownikowi Referatu zgodnie z dekretacją,

b)      prowadzenie rejestru korespondencji wychodzącej,

c)      odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej, obsługa elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,

d)     prowadzenie rejestrów: skarg i wniosków oraz delegacji służbowych,

e)      wywieszanie na tablicy ogłoszeń pism, wyroków i obwieszczeń,

f)       obsługa centrali telefonicznej,

g)      bieżąca obsługa urządzeń i systemów elektronicznych niezbędnych do pracy na stanowisku.

2.      Redagowanie pism, podziękowań, listów gratulacyjnych, komunikatów prasowych itp.

  1. Prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej.
  2. Prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem kontroli zarządczej.
  3. Przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem.
  4. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w materiały biurowe i gospodarcze Urzędu Miejskiego.
  5. Prowadzenie spraw związanych z promocją gminy, w tym:

a)      prowadzenie strony internetowej gminy Miejska Górka,

b)      gromadzenie informacji i przygotowywanie materiałów promujących gminę na zewnątrz,

c)      koordynowanie i udział w imprezach promujących gminę,

d)     koordynacja i współorganizowanie imprez kulturalnych, patriotycznych, okolicznościowych, sportowych i turystycznych, których organizatorem jest Urząd Miejski w Miejskiej Górce,

e)      opracowywanie materiałów do wydawnictw promocyjnych,

f)       współpraca z instytucjami kultury, stowarzyszeniami, zespołami artystycznymi, indywidualnymi twórcami oraz przedsiębiorcami,

g)      współpraca z mediami lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi,

h)      przygotowywanie specyfikacji przetargowej związanych z promocją gminy.

8.      Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejska Górka.  

IV  Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce. Pomieszczenie znajduje się na pierwszym piętrze w budynku bez windy.

Zatrudnienie na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy od 1 marca 2018 r.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest większy niż 6%.

V  Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

1.    CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,

2.    list motywacyjny,

3.    kwestionariusz osobowy,

4.    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (brak udokumentowania wykształcenia wyklucza udział w dalszej procedurze naboru),

5.    oświadczenia:

-     oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-     oświadczenie kandydata stwierdzające, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

-     oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

-     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.),

6.    kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy specjalistyczne, itp.

VI  Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 23 lutego 2018 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem:

„nabór na referenta ds. obsługi sekretariatu, promocji,  strony internetowej

i Biuletynu Informacji Publicznej

 – nie otwierać”

a)    osobiście w godzinach pracy urzędu, w sekretariacie, pok. nr 23,

b)   listownie na adres: Urząd Miejski w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego). Oferty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

VII Informacje dodatkowe

1.      Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

  1. Otwarcie ofert nastąpi 26 lutego 2018 r.

3.      Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

4.      Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest prowadzona dwuetapowo i obejmuje:

·         1 etap - kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełniania wymagań formalnych,

·          2 etap - kwalifikacja merytoryczna:  w zależności od liczby kandydatów spełniających wymogi  formalne rozmowa kwalifikacyjna lub egzamin pisemny.

5.      Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do 2 etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej  lub egzaminu pisemnego zostaną powiadomieni telefonicznie.

6.      Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.

  1. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Miejska Górka: www.miejska-gorka.pl.

8.      Szczegółowych informacji udziela Joanna Pląskowska Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – tel. 65 322 49 73 

           Burmistrz Miejskiej Górki

            /-/ Karol Skrzypczak

         Kwestionariusz osobowy

         Oświadczenia kandydata

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska