http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Informacje


 
Praca 
 
data publikacji:  13-02-2018 | 09:03
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2018 | 09:25
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. obsługi funduszu sołeckiego, ubezpieczenia mienia gminnego, rozliczania energii i paliw w obiektach stanowiących własność gminy 13.02.2018

 BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w

Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce

ul. Rynek 33

63-910 Miejska Górka

 

 Referent ds. obsługi funduszu sołeckiego, ubezpieczenia mienia gminnego, rozliczania energii i paliw w obiektach stanowiących własność gminy

w wymiarze pełen etat

 

I  Wymagania niezbędne:

1.    Obywatelstwo polskie.

2.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3.    Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

4.    Nieposzlakowana opinia.

5.    Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku finanse i rachunkowość

6.    Udział w powołanej przez Wojewodę Komisji do oszacowaniazakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcjirolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym,

7.    Doświadczenie zawodowe:  minimum 2 lata w strukturach samorządu terytorialnego.

8.    Znajomość przepisów związanych z wykonywanymi zadaniami, zwłaszcza w zakresie: kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o funduszu sołeckim, ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych.

II  Wymagania dodatkowe:

1.    Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.

2.    Komunikatywność i poczucie odpowiedzialności.

3.    Dyspozycyjność.

4.    Duże zaangażowanie w pracę, samodzielność przy wykonywaniu zadań, samodyscyplina, kreatywność.

5.    Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows (pakiet MS Office).

III  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  1. Obsługa funduszu sołeckiego, w tym:

a)      obsługa zebrań wiejskich związanych z uchwalaniem funduszu sołeckiego,

b)      zlecanie zakupów w ramach funduszu zgodnie z prawem zamówień publicznych,

c)      rozliczanie funduszu sołeckiegooraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,

2.      Szacowanie strat w uprawach rolnych znajdujących się na obszarach gdzie powstały szkody na skutek suszy, gradobicia, wymarznięcia, powodzi, nadmiernych opadów atmosferycznych,

3.      Ubezpieczenie mienia gminnego, w tym:

a)      czynności polegające na przygotowaniu dokumentów niezbędnych do zawarcia umów z ubezpieczycielem z tytułu powstania szkód,

b)      dochodzenie odszkodowań z tytułu powstania szkód objętych zakresem ubezpieczenia,

4.      Zagadnienia związane z zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną, gazową i inne paliwa, w tym planowanie związanej z tym zadaniem infrastruktury technicznej.

  1. Zadanie dotyczące efektywnego zarządzania i korzystania z energii elektrycznej, gazowej oraz zużycia wody, odprowadzania ścieków, w tym:

a)      czynności polegające na przygotowaniu danych liczbowych i materiałów niezbędnych do zorganizowania przetargów na dostawę energii elektrycznej,

b)      rozliczanie i analiza kosztów dostarczenia oraz zużycia energii elektrycznej w obiektach stanowiących własność gminy oraz oświetlenia ulicznego,

c)      rozliczanie i analiza kosztów dostarczenia oraz zużycia mediów w budynkach i obiektach należących do gminnego zasobu, 

IV  Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce. Pomieszczenie znajduje się na pierwszym piętrze w budynku bez windy.

Zatrudnienie na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy od 1 marca 2018 r.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest większy niż 6%.

V  Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

1.    CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,

2.    list motywacyjny,

3.    kwestionariusz osobowy,

4.    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (brak udokumentowania wykształcenia wyklucza udział w dalszej procedurze naboru),

5.    oświadczenia:

-     oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-     oświadczenie kandydata stwierdzające, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

-     oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

-     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.),

6.    kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy specjalistyczne, itp.

VI  Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 23 lutego 2018 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem:

„nabór na referenta ds.  obsługi funduszu sołeckiego, ubezpieczenia mienia gminnego, rozliczania energii i paliw w obiektach stanowiących własność gminy – nie otwierać”

a)    osobiście w godzinach pracy urzędu, w sekretariacie, pok. nr 23,

b)   listownie na adres: Urząd Miejski w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego). Oferty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

VII Informacje dodatkowe

1.      Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

  1.     Otwarcie ofert nastąpi 26 lutego 2018 r.

3.      Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

4.      Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest prowadzona dwuetapowo i obejmuje:

·         1 etap - kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełniania wymagań formalnych,

·          2 etap - kwalifikacja merytoryczna:  w zależności od liczby kandydatów spełniających wymogi  formalne rozmowa kwalifikacyjna lub egzamin pisemny.

5.      Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do 2 etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej  lub egzaminu pisemnego zostaną powiadomieni telefonicznie.

6.      Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.

  1.     Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Miejska Górka: www.miejska-gorka.pl.

8.      Szczegółowych informacji udziela Adam Bandura Naczelnik Wydziału Komunalnego – tel. 65 547 45 07

                Burmistrz Miejskiej Górki

                 /-/ Karol Skrzypczak

         Kwestionariusz osobowy

        Oświadczenia kandydata

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska