http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Informacje


 
Praca 
 
data publikacji:  10-10-2017 | 12:40
data ostatniej modyfikacji:  10-10-2017 | 12:40
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referenta do spraw kadr i płac w Centrum Usług Wspólnych 10.10.2017

 Miejska Górka, dnia 10.10.2017 r.

 

CUW.2111.1.2017

 

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze:

referenta do spraw kadr i płac w Centrum Usług Wspólnych

 

Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2009 roku o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz.U. z 2016, poz. 902 ze zmianami) kierownik Centrum Usług Wspólnych ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: referenta do spraw kadr i płac:

 

  1. Nazwa i adres jednostki:

Centrum Usług Wspólnych

ul. Kobylińska 33

63-910 Miejska Górka

tel. (65) 54 74 748

  1. Wymiar czasu pracy: 1 etat - 40 godzin tygodniowo
  2. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

1.      posiadanie obywatelstwa polskiego;

2.    posiadanie kwalifikacji wymaganych na stanowisku referenta ds. kadr i płac: ukończenie studiów wyższych magisterskich w specjalności lub kierunku kadry i płace;

lub ukończenie studiów wyższych magisterskich w specjalności lub  kierunku: administracja, prawo, zarządzanie zasobami ludzkimi i ukończenie studiów podyplomowych  w specjalności, na kierunku lub w zakresie kadry i płace;

3.   znajomość aktów prawnych związanych z prowadzeniem kadr i naliczaniem wynagrodzeń w jednostkach oświatowych: ustawy przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe, Prawo Oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela, Kodeksu Pracy, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa i rozporządzeń wykonawczych do wymienionych ustaw;

4.      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

5.      brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6.      nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

1.    znajomość obsługi komputera i  aplikacji komputerowych takich jak: pakiet biurowy Office, program płacowy Vulcan Płace Optivum, program Płatnik, Word , Excel oraz urządzeń biurowych;

2.      wysokie poczucie odpowiedzialności;

3.      dokładność, sumienność, zaangażowanie;

4.      samodzielność, kreatywność,  umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku oraz pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu;

5.      odporność na stres;.

 

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta ds. kadr i płac:

1.      prowadzenie kadr i naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy pracownikom Centrum Usług Wspólnych;

 

2.      prowadzenie akt osobowych dyrektorów szkół i przedszkoli obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych;

 

3.      naliczanie wynagrodzeń, zasiłków chorobowych i innych świadczeń ze stosunku pracy pracownikom jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych;

 

4.    dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz naliczanie i odprowadzanie związanych z tym świadczeń obligatoryjnych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego;

5.      sporządzanie deklaracji dla Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym obsługa programu Płatnik;

6.    przygotowywanie i opracowywanie danych do sprawozdania o średniorocznym wynagrodzeniu nauczycieli w zakresie wypłaconych kwot wynagrodzeń;

7.      sporządzanie wymaganych prawem sprawozdań z zakresu zatrudnienia
i wynagradzania pracowników Centrum Usług Wspólnych i jednostek obsługiwanych przez Centrum;

 

8.    sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracownikom Centrum Usług Wspólnych i pracownikom jednostek obsługiwanych przez Centrum, w tym sporządzanie druku Rp-7;

 

9.      wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika Centrum Usług Wspólnych należą do kompetencji referenta ds. kadr i płac.

 

  1. Informacja o warunkach pracy:

1.      zatrudnienie na czas określony od 1 listopada 2017 roku z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;

2.      norma dobowa czasu pracy wynosi 8 godzin;

3.      norma tygodniowa czasu pracy wynosi 40 godzin;

4.      wynagrodzenie za pracę wypłacane  raz w miesiącu do 27 dnia każdego miesiąca;

5.      praca w siedzibie Centrum Usług Wspólnych - biura znajdują się na drugim piętrze w budynku bez windy.

 

  1.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosi poniżej 6%.

 

  1. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1.      list motywacyjny,

2.      życiorys zawodowy- cv,

3.      wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik),

4.     dokumenty potwierdzające wykształcenie i wymagane kwalifikacje (kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata, zastrzega się prawo zażądania od kandydatów w toku postępowania konkursowego  w dniu testu lub rozmowy kwalifikacyjnej przedstawienia oryginałów dokumentów, które w ofercie aplikacyjnej zostały złożone
w formie poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii),

5.      inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach potwierdzone
za zgodność z oryginałem przez kandydata itd.),

6.      dokumenty potwierdzające odpowiedni staż pracy ogólnej, staż pracy
na stanowisku ds. kadr i płac oraz staż pracy na stanowisku ds. kadr i płac
w jednostkach oświatowych (świadectwa pracy potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez kandydata, zaświadczenia),

7.     oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8.     oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

9.     oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

10.  oświadczenie o treści - "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zmianami.).

 

Wszystkie  wymagane oświadczenia winny zawierać w treści klauzurę : "Świadom/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 paragraf 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że "

 

  1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

1.      Termin: do dnia 23 października 2017 roku do godz.15.00

2.      Sposób: Wymagane dokumenty aplikacyjne i  oświadczenia  należy składać
w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem zamieszkania  kandydata oraz dopiskiem "Nabór na stanowisko referenta ds. kadr i płac w Centrum Usług Wspólnych"

3.      Miejsce: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście
w siedzibie Centrum Usług Wspólnych, ul. Kobylińska 33, 63-910 Miejska Górka, w godzinach urzędowania- biuro nr 3  lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do siedziby Centrum Usług Wspólnych.

 

  1. Inne informacje

1.     Aplikacje, które wpłyną do Centrum Usług Wspólnych po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

2.      Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.10.2017 roku o godz.10.00

3.      Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

4.      Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest prowadzona dwuetapowo
i obejmuje: 1 etap - kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełniania wymagań formalnych;  2 etap - kwalifikacja merytoryczna: obejmująca w zależności od liczby kandydatów spełniających wymogi formalne test lub rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową albo test i rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową.

5.      Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do
2 etapu naboru. Test, rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów zostanie przeprowadzona 26.10.2017 roku o godz. 13.00 w siedzibie Centrum. Kandydaci zostaną poinformowali telefonicznie.

6.      Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.

7.      Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Miejska Górka: www.miejska-gorka.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Centrum Usług Wspólnych.

8.      Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 tygodni od dnia ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

9.      Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  65 5474748  wew. 23.

 

 

                                                                      Kierownik

                                                          /-/ Maria Antkowiak

 

Miejska Górka, 10.10.2017 r.

Kwestionariusz osobowy

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska