http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Informacje


 
Praca 
 
data publikacji:  06-10-2017 | 09:28
data ostatniej modyfikacji:  06-10-2017 | 09:51
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Zwierząt 06.10.2017

 BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w

Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce

ul. Rynek 33

63-910 Miejska Górka

Referent ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Zwierząt

w wymiarze pełen etat

 

I  Wymagania niezbędne:

·         Obywatelstwo polskie.

·         Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

·         Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

·         Nieposzlakowana opinia.

·         Wykształcenie wyższe magisterskie, specjalność rolnictwo.

·       Znajomość przepisów związanych z wykonywanymi zadaniami, zwłaszcza w zakresie: kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz innych, niezbędnych do należytego wykonywania zadań na tym stanowisku.

 

II  Wymagania dodatkowe:

·      Co najmniej 10 letnie doświadczenie zawodowe w wymaganej specjalności w administracji samorządowej,

·   Udział w powołanej przez Wojewodę Komisji do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym,

·      Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.

·      Komunikatywność i poczucie odpowiedzialności.

·       Dyspozycyjność.

 

III  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

·    Realizacja zagadnień związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych,

·    Realizacja zagadnień związanych z rolnictwem, produkcją roślinną i zwierzęcą, klęskami żywiołowymi oraz wynikające z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,

·     Wykonywanie zadań związanych z ochroną zwierząt i współpraca ze służbami weterynaryjnymi,

·     Wykonywanie zadań związanych z gospodarką leśną i łowiectwem,

·     Realizacja zagadnień związanych z prawem wodnym,

·     Realizacja zadań związanych z zaopatrzeniem ludności w wodę i kanalizację,

·     Planowanie oraz współudział w tworzeniu i utrzymywaniu terenów zielonych,

·     Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów.

 

IV  Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce. Pomieszczenie znajduje się na pierwszym piętrze w budynku bez windy.

Zatrudnienie na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy od 1 listopada 2017 r.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest mniejszy niż 6%.

 

V  Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

·         CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,

·         list motywacyjny,

·         kwestionariusz osobowy,

·       kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (brak udokumentowania wykształcenia wyklucza udział w dalszej procedurze naboru),

·        oświadczenia:

·        oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

·        oświadczenie kandydata stwierdzające, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

·        oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

·       oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.),

·        kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.

 

VI  Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 16 października 2017 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „nabór na stanowisko  - Referent ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Zwierząt – nie otwierać”:

a)    osobiście w godzinach pracy urzędu w sekretariacie,

b)     listownie na adres: Urząd Miejski w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego); oferty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Procedura naboru:

Postępowanie związane z naborem przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem Burmistrza Miejskiej Górki. Nabór przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:

1. Wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Oferty niekompletne i niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu zostaną odrzucone.

2.    Postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów nastąpi poprzez rozwiązanie  testu lub rozmowę kwalifikacyjną.

Otwarcie ofert i analiza formalna dokumentów nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w dniu 17.10.2017 r. o godzinie 13.00. Test lub rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów spełniających wymagania formalne odbędzie się dnia 19.10.2017 r. o godzinie 14.00. Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

W toku naboru komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w najwyższym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, które przedstawia Burmistrzowi Miejskiej Górki . Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do pracy podejmuje Burmistrz Miejskiej Górki.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.miejska-gorka.pl/pl) przez okres 3 miesięcy.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie: www.miejska-gorka.pl.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 65 5474507.

 

Miejska Górka, dnia 06 października 2017 roku

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie kandydata  

 

 Burmistrz Miejskiej Górki

/-/ Karol Skrzypczak

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska