http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Przetargi 2019 r.
Przetargi 2016
Przetargi 2015 r.
Przetargi 2014 r.
Przetargi 2013 r.
Przetargi 2012 r.
Przetargi 2011 r.
Przetargi 2010 r.
Przetargi 2009 r.
Przetargi 2008 r.
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Oświadczenia majątkowe
Informacje
RODO


 
Przetargi 2009 r. 
Przetargi
 
data publikacji:  17-07-2009 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  17-07-2009 | 00:00
   
Ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej 17.07.2009

BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI
Urząd Miejski , Rynek 33
63-910 Miejska Górka
www.miejska-gorka.pl , tel.065-54-74-507

OGŁASZA
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ

NIERUCHOMOSCI GRUNTOWEJ

* działka nr 178, pow.0,44.00ha
* położenie : Miejska Górka, ul.Rawicka
* właściciel : Gmina Miejska Górka
* działka jest zabudowana drewnianym wiatrakiem z 1772r. , wpisanym do Rejestru Zabytków nr 1108/A , pozostały grunt stanowi tereny zielone. Działka posiada przyłącze energetyczne oraz dojazd drogą gminną (działka nr 197) od jej strony południowej.
* wysokość dzierżawy ustalono w wysokości: 2.000,00 zł / miesięcznie (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) W/w kwota podlega opodatkowaniu podatkiem VAT , stąd do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT  w wysokości 22%
* zgodnie z zapisami w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miejska Górka , zatwierdzonym Uchwałą nr XXXVIII/286/2001 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 grudnia 2001r. i jego zmianą zatwierdzoną Uchwałą Nr XI/55/2007 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce  z dnia 31pażdziernika 2007r.  nieruchomość leży na obszarze usług użyteczności publicznej
* termin obowiązywania umowy : 5lat

Przetarg odbędzie się 3 września 2009r. o godzinie 10-tej w siedzibie tut.urzedu (pokój nr 8- sala narad)

Bliższych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce , pokój nr 11 lub telefonicznie 065-5474507.

Wadium w wysokości 400zł należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce nr 92 8669 0001 0023 0319 2000 0013.do dnia 31 sierpnia 2009r.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne po wpłaceniu wadium.


 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska