http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Przetargi 2019 r.
Przetargi 2016
Przetargi 2015 r.
Przetargi 2014 r.
Przetargi 2013 r.
Przetargi 2012 r.
Przetargi 2011 r.
Przetargi 2010 r.
Przetargi 2009 r.
Przetargi 2008 r.
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Oświadczenia majątkowe
Informacje
RODO


 
Przetargi 2009 r. 
Przetargi
 
data publikacji:  02-02-2009 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  02-02-2009 | 00:00
   
Rokowania po drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż na własność 02.02.2009

BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI
Urząd Miejski, Rynek 33
63-910 Miejska Górka
www.miejska-gorka.pl  tel.065-54-74-507

OGŁASZA
ROKOWANIA PO DRUGIM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ

* Nieruchomość gruntowa ;działka nr 1052/14  o pow.0,1427 ha , położona w Miejskiej Górce-rejon ulicy Parkowej
* oznaczenie wg Księgi Wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rawiczu V Wydział Ksiąg Wieczystych  : KW nr 29491 na rzecz Gminy Miejska Górka
* działka stanowi  teren rekreacyjno-wypoczynkowy , jest niezabudowana , porośnięta trawą , przez jej teren przebiega gazociąg (DN80mm)
* zgodnie z zapisami w studium zagospodarowania przestrzennego gminy Miejska Górka nieruchomość leży na obszarze o wielofunkcyjnym przeznaczeniu (m.in.usługi centrotwórcze) z preferencjami do rozwoju funkcji mieszkaniowej (strefa zainwestowania miejskiego) , jednak zgodnie z przepisami dotyczącymi odległości od gazociągu - teren działki  pozbawiony jest możliwości zabudowy i nadaje się przede wszystkim pod zieleń niską.
* cena  wywoławcza nieruchomości  stanowi kwotę 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) W/w kwota podlega opodatkowaniu podatkiem VAT , stąd do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT  w wysokości 22%
* sprzedawana nieruchomość wolna jest od długów , ciężarów i  roszczeń na rzecz osób trzecich
* Terminy przeprowadzonych przetargów: I przetarg - 20.06.2008r, II przetarg -15.10.2008r.
* Rokowania  odbędą się 10.03.2009r.o godzinie 10-tej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce  (pokój nr 8- sala narad)
* Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie  urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce , Rynek 33 do dnia 5.03.2009r., godz.15.00
* Zgłoszenie udziału w rokowaniach  powinno zawierać
o Imię i nazwisko, adres albo nazwę firmy oraz siedzibę,
o Datę sporządzenia zgłoszenia
o Oświadczenie , że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przejmuje te warunki bez zastrzeżeń,
o Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
o Informację o planowanym  zagospodarowaniu nieruchomości
o Kopię  dowodu wpłaty zaliczki
* Zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy ustaloną w wysokości 10% ceny wywoławczej tj 1.500,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce nr 92 8669 0001 0023 0319 2000 0013 do dnia 5.03.2009r. Wyznaczony termin uiszczenia zaliczki określa datę , do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.
* Zaliczka wpłacona przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zaliczki wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, poleceniem przelewu na podane przez uczestnika konto.
* Termin uiszczenia ceny nabycia nieruchomości wraz z należnym podatkiem Vat, pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę upływa najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy notarialnej.
* O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży organizator zawiadamia osobę ustaloną nabywcą nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa wyżej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
* Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Nabywca nieruchomości oprócz  ceny nieruchomości zobowiązany jest do pokrycia kosztów sądowych i notarialnych.
* Burmistrz Gminy Miejska Górka może odwołać ogłoszone rokowania z podaniem uzasadnionej przyczyny , a komisja przeprowadzająca rokowania ma prawo zakończenia rokowania bez wybrania nabywcy.
* Bliższych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce , pokój nr 11 lub telefonicznie 065-5474507.


 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska