http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Przetargi 2019 r.
Przetargi 2016
Przetargi 2015 r.
Przetargi 2014 r.
Przetargi 2013 r.
Przetargi 2012 r.
Przetargi 2011 r.
Przetargi 2010 r.
Przetargi 2009 r.
Przetargi 2008 r.
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Oświadczenia majątkowe
Informacje
RODO


 
Przetargi 2009 r. 
Przetargi
 
data publikacji:  02-02-2009 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  02-02-2009 | 00:00
   
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 02.02.2009

BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI
Urząd Miejski, Rynek 33
63-910 Miejska Górka

OGŁASZA
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

* położenie : Miejska Górka  , ul. Marii Konopnickiej 2a
* działka nr 1489  o pow.0,0513 ha
* właściciel : Gmina Miejska Górka
* oznaczenie wg Księgi Wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rawiczu V Wydział Ksiąg Wieczystych  : KW nr 29491
* działka stanowi  teren niezabudowany , sąsiadujący z zabudową mieszkaniową jednorodzinną ,  z dostępem do drogi publicznej i uzbrojenia terenu .
* zgodnie z zapisami w studium zagospodarowania przestrzennego gminy Miejska Górka nieruchomość leży na obszarze o wielofunkcyjnym przeznaczeniu (m.in.usługi centrotwórcze) z preferencjami do rozwoju funkcji mieszkaniowej (strefa zainwestowania miejskiego)
* cena  wywoławcza nieruchomości  stanowi kwotę 22.500,00 zł  (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych 00/100) W/w kwota podlega opodatkowaniu podatkiem VAT , stąd do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT  w wysokosci 22%

Przetarg odbędzie się 6.03.2009r. o godzinie 12-tej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce  (pokój nr 8- sala narad)

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne po wpłaceniu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.2.250,00zł na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce nr 92 8669 0001 0023 0319 2000 0013 do dnia 2.03.2009r.
Wyznaczony termin uiszczenia wadium okresla datę , do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.

Cena nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium , płatna będzie najpóżniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy notarialnej.

Bliższych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce , pokój nr 11 lub telefonicznie 065-5474507.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska